Kli­maat­plan Nieuw-West wint Euro­pe­se prijs

Het Amster­dam­se stads­deel Nieuw-West heeft met de ande­re part­ners van het pro­ject GRaBS (Green and Blue Spa­ce adapta­ti­on for urban are­as and eco-towns) de Regio­S­tars Award gewon­nen, een prijs van de Euro­pe­se Com­mis­sie voor het bes­te pro­ject in de cate­go­rie duur­za­me groei van ste­den (sustai­na­ble growth).  Ste­den krij­gen steeds meer te maken met hete zomers […]

Euro­pe­se sub­si­die van € 700.000 voor groe­ne omge­ving van Bre­da

De omge­ving van Bre­da krijgt de komen­de jaren een groe­ne, recre­a­tie­ve impuls. Van­uit het Euro­pe­se sub­si­die­pro­gram­ma Inter­reg is ruim € 700.000 beschik­baar gesteld voor de ont­wik­ke­ling en aan­leg van recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen, het her­stel van cul­tuur­his­to­rie, water­ber­ging en natuur­ont­wik­ke­ling in de Vier­de Berg­boe­zem en bij de Spi­no­la­schans. De Euro­pe­se Inter­reg-sub­­­si­­die­re­­ge­­ling is bedoeld voor pro­jec­ten op het […]

Sta­ti­ons­plein Utrecht moet duur­zaams­te Euro­pe­se plein wor­den

Het Sta­ti­ons­plein Oost, dat de nieu­we ver­bin­ding wordt tus­sen de ver­nieuw­de sta­ti­ons­hal en Hoog Catha­rij­ne in Utrecht, moet het meest duur­za­me plein van Euro­pa wor­den. Op het plein, dat op dezelf­de hoog­te als de hui­di­ge tra­ver­se komt te lig­gen, en de ruim­te er omheen moe­ten groen, water en zon­­ne-ener­­gie een gro­te rol gaan spe­len. Wat […]

Euro­pe­se hoofd­stad is niet zo groen vol­gens eco-wereld­lijst

Het kan beter met het eco-gehal­­te van onze Euro­pe­se hoofd­stad. In een wereld­wijd onder­zoek krijgt Brus­sel de 41ste plaats toe­be­deeld. Op de lijst van meest leef­ba­re ste­den zakt Brus­sel van de veer­tien­de naar de vijf­tien­de plaats. De beschik­baar­heid en drink­baar­heid van water, het rio­le­rings­net­werk, de lucht­ver­vui­ling en de ver­keers­druk­te in de stad zijn enke­le fac­to­ren […]