Sta­ti­ons­plein Utrecht moet duur­zaams­te Euro­pe­se plein wor­den

Het Sta­ti­ons­plein Oost, dat de nieu­we ver­bin­ding wordt tus­sen de ver­nieuw­de sta­ti­ons­hal en Hoog Catha­rij­ne in Utrecht, moet het meest duur­za­me plein van Euro­pa wor­den. Op het plein, dat op dezelf­de hoog­te als de hui­di­ge tra­ver­se komt te lig­gen, en de ruim­te er omheen moe­ten groen, water en zon­ne-ener­gie een gro­te rol gaan spe­len.

Wat dat con­creet inhoudt, dat wordt aan de ont­wer­pers van het plein over­ge­la­ten. Te den­ken valt onder meer aan het gebruik van duur­zaam mate­ri­aal, gevel­groen, ener­gie­be­spa­ring en ‑opwek­king (bij­voor­beeld met zon­ne­cel­len) en sys­te­men voor de opvang en her­ge­bruik van water.

Ont­werp
Inmid­dels heeft de gemeen­te na een aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re het ont­werp voor het plein gegund aan een com­bi­na­tie van bureaus, voor de ken­ners Ector Hoog­stad Archi­tec­ten, Sant & Co en Roy­al Has­ko­ning. Zij gaan eerst een voor­lo­pig en ver­vol­gens een defi­ni­tief ont­werp maken.

Belang­rijk­ste scha­kel
Het Sta­ti­ons­plein Oost en de Nieu­we Sta­ti­ons­straat wor­den de belang­rijk­ste scha­kel in het groot­ste OV-knoop­punt van Neder­land. Het gebied vormt van­af Utrecht Cen­traal de entree tot de bin­nen­stad en Hoog Catha­rij­ne. Boven het plein komt een trans­pa­rant dak, eron­der de groot­ste fiet­sen­stal­ling van Neder­land (en waar­schijn­lijk ver daar­bui­ten) met ruim­te voor zo’n 12.500 fiet­sen.

Plan­ning
De plan­ning: start bouw in 2013 en ople­ve­ring in 2016. Het voor­lo­pig ont­werp is eind dit jaar klaar.

Bron:
DNU

——————————————————————————-

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.