Epe biedt open­baar groen ter adop­tie aan

Onder­houd van roton­des en bloem­bak­ken zijn in de gemeen­te Epe over het alge­meen zeer arbeids­in­ten­sief. En aan­ge­zien de gemeen­te  de komen­de jaren flink moe­ten bezui­ni­gen op het onder­houd van de open­ba­re ruim­te, wor­den er naar ande­re moge­lijk­he­den geke­ken. “Een moge­lijk­heid is groe­nele­men­ten ter adop­tie aan te bie­den”, zegt wet­hou­der Joop van Nuijs. “Zo wordt vaak […]

Beu­ken win­nen Boom­ver­kie­zing in Epe

De groep van drie monu­men­ta­le beu­ken bij de voor­ma­li­ge Ton­ge­ren­se­school zijn de mooi­ste bomen van de gemeen­te Epe. De bomen heb­ben de Eper boom­ver­kie­zing gewon­nen. Tot en met gis­te­ren kon­den men­sen hun stem uit­bren­gen op de site boomverkiezing.nl. De beu­ken aan de Le Che­va­lier­laan had­den gis­ter­avond 75 stem­men. Bron:De Sten­tor     

Tus­sen­stand boom­ver­kie­zing Epe: Drie beu­ken blij­ven op één!

De drie beu­ken bij de Ton­ge­ren­se school in Ede zijn in de ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor’ ver­der uit­ge­lo­pen op de pla­taan aan de Beek­s­traat en de es bij de Gil­de­school. De gemeen­te Epe doet mee aan de boom­ver­kie­zing met als reden dat zij bomen belang­rijk vin­den voor de leef­om­ge­ving. De boom­ver­kie­zing is een […]