Tus­sen­stand boom­ver­kie­zing Epe: Drie beu­ken blij­ven op één!

De drie beu­ken bij de Ton­ge­ren­se school in Ede zijn in de ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor’ ver­der uit­ge­lo­pen op de pla­taan aan de Beek­s­traat en de es bij de Gil­de­school.

De gemeen­te Epe doet mee aan de boom­ver­kie­zing met als reden dat zij bomen belang­rijk vin­den voor de leef­om­ge­ving.

De boom­ver­kie­zing is een ini­ti­a­tief van de Bomenstich­ting, waar­bij inwo­ners van gemeen­te Epe wor­den opge­roe­pen hun favo­rie­te boom te nomi­ne­ren. Ruim twin­tig bomen zijn geno­mi­neerd. De ver­kie­zing is op 16 sep­tem­ber gestart en zal lei­den tot een fees­te­lij­ke hul­di­ging van de boom met de groot­ste X‑factor op 2 novem­ber.

Bewo­ners kun­nen tot en met 28 okto­ber bomen nomi­ne­ren en erop stem­men.

 

 

Iets extra’s
Bomen met de X‑factor heb­ben iets extra’s. Ze zijn bij­voor­beeld heel oud en dik of heb­ben een apar­te vorm. Het kan ook een boom zijn met een bij­zon­der ver­haal of een klein boom­pje dat tus­sen beton groeit, maar toch elk jaar weer prach­tig bloeit. De bewo­ners van Epe bepa­len wel­ke boom de X‑factor heeft.

Speur­tocht
De gemeen­te vindt het belang­rijk om de jeugd te betrek­ken bij de Boom­ver­kie­zing en daar­om heeft ze een bomenspeur­tocht uit­ge­zet rond­om de Gil­den­school in Epe. De tocht van onge­veer drie kwar­tier voert langs een aan­tal bij­zon­de­re bomen in de omge­ving.

Ini­ti­a­tief van Bomenstich­ting
De ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor’ is een ini­ti­a­tief van de Bomenstich­ting, een orga­ni­sa­tie die zich inzet voor het behoud van bomen in de stad en op het plat­te­land. De ver­kie­zing wordt moge­lijk gemaakt dank­zij bij­dra­gen van spon­so­ren en dona­teurs.

Meer infor­ma­tie:

Bron:
Gemeen­te Epe