De Groe­ne Stad neemt deel aan het plat­form Groe­ne Ste­den voor een Duur­zaam Euro­pa

Kent u de web­si­te van ons Euro­pe­se Plat­form ´Green Cities for a Sustai­na­ble Euro­pe´ al? De Groe­ne Stad maakt onder­deel uit van dit plat­form en hier kunt u veel rele­van­te en nut­ti­ge infor­ma­tie vin­den van de deel­ne­men­de Euro­pe­se lan­den. Ook de Euro­pe­se Unie vindt dat urba­ni­sa­tie en kli­maat­ver­an­de­ring vra­gen om nieu­we oplos­sin­gen voor de leef­baar­heid […]

Green Cities for a Sustai­na­ble Euro­pe

ENA ‑the Euro­pean Nur­serys­tock Asso­­ci­a­­ti­on- starts the “Green Cities for a Sustai­na­ble Euro­pe” pro­mo­ti­on cam­paign in seven coun­tries. ENA – the Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on – sig­ned a Grant Agree­ment with CHAFEA (Con­su­mers, Health, Agri­cul­tu­re and Food Exe­cu­ti­ve Agen­cy) of the Euro­pean Com­mis­si­on to launch a pro­mo­ti­on cam­paign with the slo­gan “Green Cities for a sustai­na­ble […]

Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on (ENA) bestaat 25 jaar

De Euro­pe­se over­koe­pe­len­de orga­ni­sa­tie van boom­kwe­ke­rij­or­ga­ni­sa­ties, Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on (ENA), is  opge­richt in 1991 en bestaat op 19 okto­ber 2016 een kwart eeuw.  Om dit heu­ge­lij­ke feit te vie­ren zal de ENA 25 bomen plan­ten. Bomen sym­bo­li­se­ren leven en dra­gen vol­op bij aan de kwa­li­teit van onze leef­om­ge­ving. Deze 25 bomen sym­bo­li­se­ren ook de mil­jar­den […]

Groen is goud!

De Groe­ne Stad in gesprek met Harm Hor­lings over de enor­me meer­waar­de van groen en de uit­da­gin­gen waar de groe­ne sec­tor op dit moment – inter­­na­­ti­o­­naal- voor staat. Harm Hor­lings is geen onbe­ken­de naam in het groe­ne wereld­je. Zo is hij voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Duur­za­me Boom­kwe­kers Neder­land, is hij bestuurs­lid van Anthos, de Konink­lij­ke […]