Land­schap Over­ijs­sel: ‘Win €5000 voor eigen buurt­ini­ti­a­tief’

Land­schap Over­ijs­sel  wil de band tus­sen bewo­ners en hun direc­te omge­ving ver­ster­ken. Daar­om schrij­ven zij de ‘Prijs­vraag Buurt­ini­ti­a­tie­ven’ uit. Met deze prijs­vraag roept Land­schap Over­ijs­sel  buur­ten op om met een goed ini­ti­a­tief te komen voor de ver­ster­king van het loka­le land­schap. Het kan daar­bij gaan om het ver­gro­ten van de eco­lo­gi­sche, land­schap­pe­lij­ke en/of cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de […]

De Groe­ne Stad heeft een eigen maga­zi­ne

Op 5 okto­ber werd op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert het nieu­we maga­zi­ne De Groe­ne Stad gepre­sen­teerd. Het cen­tra­le the­ma van dit maga­zi­ne is de inte­gra­le aan­pak van duur­za­me groe­ne ste­den­bouw. Dat als doel heeft de dis­ci­pli­nes rood (onroe­rend goed), grijs (infra­struc­tuur), blauw (water) en groen (bomen en plan­ten) met elkaar te ver­e­ni­gen en ken­nis […]

Annie MG Sch­midt krijgt haar eigen speel­tuin

Annie MG Sch­midt wil­de abso­luut geen muse­um waar ze her­dacht zou wor­den. Als ze her­dacht wil­de wor­den dan wil­de ze graag een kin­der­speel­plaats. Deze komt in de oude rioolzuiveringssilo’s op het Zee­bur­ger­ei­land in Amster­dam. Het ont­werp daar­voor heeft de gemeen­te­lij­ke prijs­vraag gewon­nen voor een bestem­ming van de drie silo’s. Vol­le­di­ge infor­ma­tie: Lees hier het arti­kel […]

Scho­lie­ren ont­wer­pen hun eigen bos

Ruim zeven­hon­derd leer­lin­gen van 26 basis­scho­len uit heel Neder­land heb­ben een natuur­ge­bied ont­wor­pen, dat zij vrij­dag ook echt zelf gaan aan­leg­gen bij het Har­der­bos bij Bid­ding­hui­zen. Dat maak­te het Neder­lands Insti­tuut voor Bio­lo­gie (NIBI) en Natuur­mo­nu­men­ten bekend. Er zijn ruim twee­hon­derd ont­wer­pen en 3D-model­len inge­stuurd voor het 11 hec­ta­re gro­te doe­bos bij het Har­der­bos. Bos­wach­ters […]