Onder­zoek naar groen in TBS kli­nie­ken

In hoog bevei­lig­de afde­lin­gen van een TBS kli­niek is in een uniek onder­zoek een posi­tief effect van plan­ten vast­ge­steld op de bele­ving van de huis­ka­mers. Jus­ti­ti­ë­le inrich­tin­gen zijn vaak slecht geven­ti­leerd en sober inge­richt.  Over de effec­ten van plan­ten  op men­sen en kli­maat in deze omge­vin­gen is wei­nig bekend. Poten­ti­eel valt veel winst te beha­len. […]

Effec­ten van het (uit)zicht op plan­ten op stress en gezond­heids­in­di­ca­to­ren

Deze bij­dra­ge geeft een over­zicht van de the­o­re­ti­sche ver­kla­rin­gen en weten­schap­pe­lij­ke con­clu­sies betref­fen­de de invloed die visu­e­le erva­rin­gen met plan­ten heb­ben op de mens. Hier­bij wordt de nadruk gelegd op het effect dat het zien van plan­ten heeft op het her­stel­len of gene­zen van stress en op met de gezond­heid samen­han­gen­de indi­ca­to­ren of resul­ta­ten. Zoals […]

Sym­po­si­um over de effec­ten van elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling op bomen

Onbe­ken­de aan­tas­tin­gen aan bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving komen in toe­ne­men­de mate voor. Het gaat bij­voor­beeld om vlek­ken, ver­kleu­rin­gen, bloe­din­gen, bast­knob­bels en afster­ving van weef­sel. Een dui­de­lij­ke bio­lo­gi­sche oor­zaak is tot nog toe niet gevon­den. Uit een eer­ste labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek door Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty komt naar voren dat elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling moge­lijk nega­tief effect heeft op de gezond­heid […]