Duur­za­me Dins­dag en de Groen­prijs!

De eer­ste dins­dag van sep­tem­ber staat al jaren bekend als Duur­za­me Dins­dag. Een bij­zon­de­re dag waar­op duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven een podi­um krij­gen in poli­tiek Den Haag. Duur­za­me Dins­dag heeft hier­mee als doel het kabi­net te sti­mu­le­ren duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven te faci­li­te­ren en ini­ti­a­tief­ne­mers de moge­lijk­heid te geven om via deze weg het ini­ti­a­tief […]

Duur­za­me ini­ti­a­tie­ven bekroond tij­dens Duur­za­me Dins­dag

Gis­te­ren, 6 sep­tem­ber, was het Duur­za­me Dins­dag. In de Oude zaal van de Twee­de Kamer nam staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu de kof­fer in ont­vangst met maar liefst 511 voor­stel­len om Neder­land duur­za­mer te maken. Ook wer­den er prij­zen uit­ge­reikt voor de meest inno­va­tie­ve idee­ën en pro­jec­ten. De VHG Groen­prijs ging naar de Green […]

De bes­te ini­ti­a­tie­ven op het gebied van duur­za­me ini­ti­a­tie­ven

Op de eer­ste dins­dag van sep­tem­ber wor­den al sinds 2012 de Duur­za­me Dins­dag prij­zen uit­ge­reikt aan de meest duur­za­me ini­ti­a­tie­ven van Neder­land. In totaal 511 pro­jec­ten zijn dit jaar inge­diend, waar­uit een jury de 130 bes­te selec­teer­de. Wij zet­ten de geno­mi­neer­den op het gebied van reno­va­tie onder elkaar. Tij­dens Duur­za­me Dins­dag licht staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma […]