Start aan­leg park Wil­gen­wen­de in Dord­recht

Vrij­dag 25 mei geven de gemeen­te Dord­recht en Ont­wik­ke­lings­com­bi­na­tie Wil­gen­wen­de (AM en Amvest) het start­sein voor de aan­leg van het twaalf hec­ta­re gro­te park in het nieu­we woon­ge­bied Wil­gen­wen­de in Dord­recht. Het park vormt de afschei­ding tus­sen het noor­de­lijk deel van de wijk en het ruim opge­zet­te zui­de­lij­ke deel langs de Wiel­drechtsezee­dijk. De aan­leg van […]

Spoor­park Crab­be­hof in Dord­recht krijgt vorm

Langs het spoor in Crab­be­hof wordt, in het kader van de her­struc­tu­re­rings­aan­pak, gewerkt aan een nieuw park. Het groe­ne gebied tus­sen de Vor­rink­laan en Zui­den­dijk in Dord­recht wordt aan elkaar geknoopt tot één spoor­park. Het spoor­park biedt de bewo­ners van Crab­be­hof, van jong tot oud, nieu­we moge­lijk­he­den om te wan­de­len, te spe­len en te recre­ë­ren. […]

Samen­wer­king groen­on­der­houd bedrij­ven­ter­rein Dord­recht krijgt ver­volg

De samen­wer­king tus­sen gemeen­te en onder­ne­mers bij het groen­on­der­houd op bedrij­ven­ter­rein Dordt­se Kil III is een suc­ces. Het bestuur van de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging geeft aan dat de kwa­li­teit van het groen is ver­be­terd in het afge­lo­pen jaar. Van­we­ge het suc­ces krijgt het pro­ject een ver­volg. In de afge­lo­pen 12 maan­den draai­de een proef, waar­bij onder­ne­mers zoveel […]