Nieu­we par­tij GROEN doet mee aan ver­kie­zin­gen

Bij de komen­de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in de gemeen­te Gul­pen-Wit­­tem doet de nieu­we par­tij GROEN mee. Lijst­trek­kers Her­man Coe­nen en Frans Dis­se zet­ten zich in voor land­schap en natuur, voor monu­men­ten en karak­te­ris­tie­ke bebou­wing, voor de leef­baar­heid in de tien ker­nen en voor duur­zaam­heid. Naar het ver­kie­zings­pro­gram­ma » Lees hier een inter­view met Coe­nen en Dis­se » […]

Natuur­or­ga­ni­sa­ties Zuid-Hol­land: pro­vin­cie doet te wei­nig aan tekort aan groen

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land doet te wei­nig om het tekort aan groen op te los­sen. Dat stel­len Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer en het Zuid-Hol­­lands Land­schap in een reac­tie op de visie van het pro­vin­cie­be­stuur op de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in Zuid-Hol­­land. Zuid-Hol­­land is een pro­vin­cie met een dui­de­lijk recre­a­tief groen­te­kort. Het oplos­sen van dit tekort is vol­gens Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer […]

Ede doet mee aan nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie in 2010

Ede dingt in 2010 mee naar de titel ‘groenste stad van Neder­land’. De orga­ni­sa­tie van Enten­te Flo­ra­le heeft de gemeen­te geno­mi­neerd voor deze nati­o­na­le com­pe­ti­tie. Dit bete­kent dat Ede in het komen­de voor­jaar bezoek krijgt van een des­kun­di­ge jury. In het najaar wordt de win­naar bekend gemaakt en is dui­de­lijk of Ede zich de groen­ste […]