Eer­ste Groe­ne Doe­len Loop in Rot­ter­dam groot suc­ces

Afge­lo­pen zater­dag vond in Rot­ter­dam de eer­ste edi­tie plaats van de Groe­ne Doe­len Loop. Bur­ge­mees­ter Ahmed Abou­ta­leb van Rot­ter­dam gaf het start­schot en schonk namens de gemeen­te €1.000. Dit bedrag werd door Limits to Earth ver­dub­beld. Daar­naast lie­pen de wan­de­laars nog geld bij elkaar. In totaal is er een klei­ne €3.000 opge­haald voor het Rot­ter­dam­se […]

Ver­kie­zing Groe­ne Doe­len Loop 2011: “en de win­naar is……”

Bin­nen­tuin “De nieu­we buren” in Span­gen is de win­naar van de eer­ste Groen Doel ver­kie­zing. Ieder­een kon stem­men via de web­si­te van de Groe­ne Loper. Van de drie geno­mi­neer­de pro­jec­ten kreeg “De nieu­we buren” de mees­te stem­men. De prijs­uit­rei­king is aan­staan­de zater­dag tij­dens de ope­ning van de Groe­ne Loper in Zeven­kamp.   â€œDe Nieu­we Buren” krijgt […]

Rot­ter­dam­se kin­de­ren betrok­ken bij Groe­ne Doe­len Loop

Op zater­dag 24 sep­tem­ber vindt in Rot­ter­dam het Groen Golf­je plaats, het jeugd­tra­ject van de Groe­ne Doe­len Loop 2011. De Groe­ne Doe­len Loop is een spon­sor­loop door Rot­ter­dam. Het is een nieuw eve­ne­ment dat groe­ne gebie­den rond de stad ver­bindt en het Rot­ter­dam­se groen in al zijn veel­voud laat ont­dek­ken. Er is steeds min­der geld […]