Rot­ter­dam­se leer­lin­gen van basi­scho­len plan­ten op diver­se loca­ties 151 bomen

Op 21 maart, de nati­o­na­le Boom­feest­dag, plant­ten leer­lin­gen van basis­scho­len op diver­se loca­ties in de stad 151 bomen. Het the­ma dit jaar is ‘Bomen (be)leven’. Mede­wer­kers van Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam hel­pen Rot­ter­dam­se kin­de­ren bij het plan­ten.  De gemeen­te wil de kin­de­ren hier­mee bewus­ter maken van de natuur in hun stad en tege­lij­ker­tijd de stad groe­ner maken. […]

Diver­se ini­ti­a­tie­ven voor behoud van open­baar groen in Brus­sel

Brus­sel heeft nog steeds het ima­go het favo­rie­te jacht­ter­rein te zijn van pro­ject­ont­wik­ke­laars en beton­ba­ron­nen. Maar enke­le klei­ne ini­ti­a­tie­ven boek­ten de laat­ste tijd opmer­ke­lij­ke suc­ces­sen in het stre­ven naar een groe­ne­re hoofd­stad. Het meest opge­merkt is de Actie Pro­tec­tie Pla­ta­nen en Kas­sei­en, die zich ver­zet tegen de heraan­leg van de Haven­laan. Om de ver­keers­druk ten […]

Guer­ril­la Gar­de­ners ver­groe­nen woon­om­ge­ving in diver­se ste­den

Guer­ril­la gar­de­ners en Groen­links heb­ben afge­lo­pen week­end in Rot­ter­dam, Deven­ter en Lei­den stra­ten ver­groend waar het offi­ceel niet mag. Groen­Links had het afge­lo­pen week­end uit­ge­roe­pen tot ‘Guerilla Gar­de­ning­week­end’. Groen­Link­ser Robert Jan­sen: “Met deze ludie­ke actie wil Groen­Links graag bij­dra­gen aan het mooi­er maken en nut­ti­ger gebrui­ken van de direc­te woon­om­ge­ving.” Zo wer­den  zater­dag­avond in de […]