Bui­ten­speel­dag vindt dit jaar op woens­dag 1 juni plaats

Kom ach­ter je TV, PC of com­pu­ter­spel van­daan en ga weer eens lek­ker bui­ten­spe­len. Onder dat mot­to wordt ook in 2011 weer een Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd. Bui­ten­spe­len is immers gezond, goed voor de con­tac­ten met leef­tijds­ge­no­ten en … gewoon leuk! De Bui­ten­speel­dag valt dit jaar op woens­dag 1 juni. De samen­wer­ken­de par­tij­en doen een oproep aan […]

Bomen­ba­lans Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief

Net als vorig jaar is de Bomen­ba­lans van Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief. De resul­ta­ten van de balans over het plant­sei­zoen 2008–2009 tonen dat er in Bever­wijk dit jaar 283 bomen zijn ver­wij­derd en 581 bomen aan­ge­plant. Dit houdt in dat er in de afge­lo­pen jaar 298 meer bomen zijn aan­ge­plant dan gekapt. Van […]

Ant­wer­pen plant dit najaar 1.700 nieu­we bomen

Voor elke boom die de stad Ant­wer­pen in de open­ba­re omge­ving kapt, plant de gemeen­te een nieu­we. De ‘bomen­tel­ler’ geeft een over­zicht van alle gekap­te en heraan­ge­plan­te bomen. Dit najaar plant de stad 1.700 bomen. De stad Ant­wer­pen werkt voort­du­rend aan een beter straat­beeld, waar­in het groen een belang­rij­ke rol speelt. Voor elke boom die […]

Ook dit jaar ‘Erven in het Groen’ in Gil­ze en Rij­en

Het pro­ject ‘Erven in het groen’, waar­mee de gemeen­te Gil­ze en Rij­en sinds 2007 het bui­ten­ge­bied groe­ner en aan­trek­ke­lij­ker wil maken, was afge­lo­pen jaren zo’n suc­ces dat ook dit jaar het pro­ject weer van start gaat. Inwo­ners die hun erf wil­len aan­pak­ken, kun­nen zich tot 4 sep­tem­ber aan­mel­den bij de gemeen­te. Dit meldt het dag­blad […]