Groen dicht­bij voor de mees­te Neder­lan­ders

Ver­uit de mees­te Neder­lan­ders heb­ben groen in de buurt van hun huis. Bij­na negen­tig pro­cent woont op 1 kilo­me­ter afstand van een bos, park, plant­soen, of een ander open natuur­lijk ter­rein. Dat meldt het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek (CBS). De gemid­del­de afstand naar het dichtst­bij­zijn­de park of plant­soen is 1 kilo­me­ter. Een bos ligt […]

De toe­komst is mooi dicht­bij

Eind vorig jaar pre­sen­teer­de de ANWB ‘De toe­komst is mooi dicht­bij’, waar­in de bond haar visie op recre­a­tie in 2033 pre­sen­teert. Groe­ne­re woon­wij­ken rond­om de der­tig groot­ste ste­den en een bete­re toe­gan­ke­lijk­heid van het bui­ten­ge­bied door mid­del van een groen­blau­we door­a­de­ring in de stad, zijn twee pun­ten waar de bond zich sterk voor maakt. Hier­voor […]

Agen­da Land­schap brengt land­schap dicht­bij

Het Neder­land­se land­schap is van ons alle­maal. Om in te wonen, te wer­ken en te recreëren. Toch staat ons karak­te­ris­tie­ke, unie­ke en mooie land­schap steeds meer onder druk. Bedrij­ven­ter­rei­nen, groot­scha­li­ge vee­hou­de­rij­be­drij­ven, woon­wij­ken, spoor­lij­nen en snel­we­gen; alles vraagt om een plek. Daar­om pre­sen­te­ren de minis­ters Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) en Jac­que­li­ne Cra­mer […]