Groen dicht­bij voor de mees­te Neder­lan­ders

Ver­uit de mees­te Neder­lan­ders heb­ben groen in de buurt van hun huis. Bij­na negen­tig pro­cent woont op 1 kilo­me­ter afstand van een bos, park, plant­soen, of een ander open natuur­lijk ter­rein. Dat meldt het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek (CBS).

De gemid­del­de afstand naar het dichtst­bij­zijn­de park of plant­soen is 1 kilo­me­ter. Een bos ligt gemid­deld wat ver­der weg: op 2,1 kilo­me­ter afstand van de eigen woon­om­ge­ving.

Gro­te ver­schil­len
Bin­nen Neder­land zijn er ech­ter gro­te ver­schil­len. In enke­le buur­ten hoe­ven de bewo­ners maar gemid­deld 100 meter te lopen naar het dichtst­bij­zijn­de park of plant­soen. En de afstand tot een bos is in het Groe­ne Hart rela­tief ver, ter­wijl in de pro­vin­cie Gel­der­land, Dren­the, Over­ijs­sel, Noord-Bra­bant en Lim­burg juist veel bos­rij­ke gebie­den te vin­den zijn.

Lees het bericht van het CBS »  

Bron: CBS