Terug­blik Con­gres Buil­ding Green, Smart en Heal­thy

“Duur­zaam­heid gaat vaak over tech­niek, regel­ge­ving pro­ce­du­res en finan­ce. Maar van­daag niet.” Dag­voor­zit­ter Bram Ade­ma viel tij­dens het con­gres Buil­ding Green, Smart en Heal­thy met de deur in huis. Er is wei­nig duur­za­mer dan groen om je heen, daar is geen busi­ness case voor nodig, ver­volgt hij, waar­na hij de zaal mee­geeft niet op een […]

Een groe­ne, duur­za­me aan­winst voor de juri­di­sche hoofd­stad van de wereld

Aan de rand van Den Haag-Sche­­ve­­nin­­gen, waar de stad over­gaat in het duin­land­schap, ver­rijst een van de belang­rijk­ste onder­de­len van Den Haag, juri­di­sche hoofd­stad van de wereld: de nieu­we gebou­wen van het Inter­na­ti­o­na­le Straf­hof. In dit Inter­na­ti­o­nal Cri­mi­nal Court (ICC) wor­den onder aus­pi­ci­ën van de Ver­e­nig­de Naties oor­logs­mis­da­di­gers berecht. Ook al van­we­ge de poli­tie­ke gevoe­lig­heid […]

Het belang van een gezon­de bodem

Op dins­dag 25 novem­ber van 20:00 — 22:00 uur orga­ni­se­ren het Haags Mili­eu­cen­trum en de stich­ting Eet­baar Park de lezing ”Het belang van een gezon­de bodem”, in het Nuts­huis, Rivier­markt 5 in Den Haag. De lezing wordt gege­ven door oud-hoog­le­­raar Bio­lo­gi­sche Land­bouw aan de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit Jan-Diek van Mans­velt. Belang­stel­len­den wor­den uit­ge­no­digd om hier­bij aan­we­zig […]

De bij­zon­de­re bin­nen­tui­nen van het Inter­na­ti­o­naal Straf­hof

In navol­ging van ons eer­de­re arti­kel over het nieu­we Inter­na­ti­o­naal Straf­hof (ICC) in Den Haag- Sche­ve­nin­gen, hier een over­zicht van de wel heel bij­zon­de­re groe­ne bin­nen­plaat­sen van het nieu­we straf­hof. De vijf ver­schil­len­de bin­nen­tui­nen zijn elk begroeid met plan­ten uit een spe­ci­fiek deel van de wereld, Oost-Euro­pa, Afri­ka, Latijns Ame­ri­ka, West- Euro­pa en Azië. Meer […]