Green deal ‘Nieu­we ste­de­lij­ke natuur’ in wor­ding

NL Green­la­bel werkt samen met de VNG, Plat­form 31, De Vlin­der­stich­ting en het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken aan de Green Deal “Nieu­we ste­de­lij­ke natuur”.  Het voor­ne­men is om deze deal in de zomer van 2015 te slui­ten.  De samen­wer­kings­part­ners  heb­ben als ambi­tie duur­za­me ste­de­lij­ke natuur te cre­ë­ren met meer­waar­de voor de bio­di­ver­si­teit. Dit pro­ject gaat […]

TEDx­Zwol­le krijgt twee­de edi­tie

De twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le vindt plaats op woens­dag 28 janu­a­ri 2015. The­ma is ‘Cli­ma­te acti­ve cities’.  TED staat voor Tech­no­lo­gy, Enter­tain­ment en Design. Het brengt men­sen uit de hele samen­le­ving bij­een om nieu­we idee­ën te delen, elkaar te inspi­re­ren en te ont­moe­ten. In 2013 werd een eer­ste TEDx­Zwol­le geor­ga­ni­seerd met onder ande­re André Kui­pers en […]

Water­ber­ging the­ma in Del­ta­pro­gram­ma 2015

Neder­land heeft een nieuw Del­ta­plan, met beslis­sin­gen en stra­te­gie­ën die ons land de komen­de decen­nia moe­ten bescher­men tegen hoog­wa­ter en moe­ten zor­gen voor vol­doen­de zoet­wa­ter. Rijk, pro­vin­cies, water­schap­pen en gemeen­ten gaan aan de slag om ons land robuus­ter in te rich­ten en de extre­men van het kli­maat veer­krach­tig op te van­gen. Voor een leef­baar, bewoon­baar […]