Terug­blik Con­gres Buil­ding Green, Smart en Heal­thy

“Duur­zaam­heid gaat vaak over tech­niek, regel­ge­ving pro­ce­du­res en finan­ce. Maar van­daag niet.” Dag­voor­zit­ter Bram Ade­ma viel tij­dens het con­gres Buil­ding Green, Smart en Heal­thy met de deur in huis. Er is wei­nig duur­za­mer dan groen om je heen, daar is geen busi­ness case voor nodig, ver­volgt hij, waar­na hij de zaal mee­geeft niet op een […]

Eer­ste boom Flo­ri­a­de Alme­re 2022 geplant

Bur­ge­mees­ter Franc Weer­wind: ‘We laten zien dat Alme­re ertoe doet’  Onder het mom ‘De beuk gaat erin!’ is 30 novem­ber op het Weer­wa­ter­ei­land in Alme­re de eer­ste boom van de Flo­ri­a­de geplant, een rode beuk. Het is het start­sein voor de aan­leg van het arbo­re­tum: een ver­za­me­ling bomen en plan­ten die samen het groe­ne hart […]

Gezond­heids­raad: Meer Groen in en om de stad

Recre­a­tie in het groen is belang­rijk voor de volks­ge­zond­heid in Neder­land. De afge­lo­pen decen­nia is de aan­leg van ‘gezond groen’ ach­ter­ge­ble­ven bij de groei en ver­an­der­de samen­stel­ling van de ste­de­lij­ke bevol­king. De Gezond­heids­raad advi­seert in en om ste­den meer groen voor recre­a­tie aan te leg­gen. De Omge­vings­wet biedt gemeen­ten de gele­gen­heid om dit groen in […]