Cri­sis­tijd leidt tot ver­snel­de ver­an­de­ring en gro­te­re cre­a­ti­vi­teit in groen­sec­tor

Aan de weten­schap dat groen waar­de heeft, wordt niet getornd. Ook niet in cri­sis­tijd. Maar om te kun­nen blij­ven inves­te­ren in groen moe­ten bur­ger­ini­ti­a­tie­ven meer ruim­te krij­gen, belem­me­ren­de bureau­cra­tie en regel­ge­ving wor­den inge­perkt, ande­re samen­wer­kings­ver­ban­den wor­den gesmeed, en nieu­we ver­dien­mo­del­len wor­den geïmplementeerd. Daar­mee hoeft een cri­sis niet te lei­den tot som­be­re voor­uit­zich­ten voor het groen, […]

‘Juist de cri­sis biedt kan­sen voor groen’ Om groen te finan­cie­ren is samen­wer­king en cre­a­ti­vi­teit onont­beer­lijk

Dat groen waar­de heeft en dat er aan groen te ver­die­nen valt, daar­over twij­felt nie­mand op het con­gres Groen Loont dat plaats vond op 27 okto­ber in Deven­ter, voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Maar hoe finan­cier je groen? Waar haal je het geld van­daan? Nu de lan­de­lij­ke over­heid zich terug­trekt […]

Bloe­men en plan­ten heb­ben een posi­tief effect op cre­a­ti­vi­teit

Het gun­sti­ge effect van plan­ten op de cre­a­ti­vi­teit van men­sen op de werk­plaats wordt keer op keer opnieuw bewe­zen. Robert Ulrich van de Texas A&M Uni­ver­si­ty con­clu­deer­de aan de hand van een stu­die die 8 maan­den duur­de dat man­ne­lij­ke deel­ne­mers tot 15% meer cre­a­tie­ve ideeën bedach­ten, ter­wijl vrou­we­lij­ke deel­ne­mers met een­zelf­de per­cen­ta­ge meer flexi­be­le oplos­sin­gen […]