Inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid lei­dend bij Futu­re Green City 2016

Van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber 2016 vindt de twee­de edi­tie van Futu­re Green City plaats in de Bra­ban­t­hal­len s’-Hertogenbosch. Vorig jaar bezoch­ten maar liefst 2.175 bezoe­kers de eer­ste edi­tie van Futu­re Green City, een vake­vent met als doel om een leef­ba­re, toe­komst­be­sten­di­ge stad te cre­ë­ren. Inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid vor­men de rode draad […]

Leven­de tui­nen in groe­ne ste­den als the­ma van EU-con­fe­ren­tie

‘Hoe ver­groe­nen we onze ste­den en op wel­ke manier kun­nen men­sen hier al in hun eigen tuin mee begin­nen?’ Dat was het the­ma van een bij­dra­ge die Egbert Roozen, direc­teur van bran­che­ver­e­ni­ging VHG en ver­te­gen­woor­di­ger namens De Groe­ne Stad, op woens­dag 20 mei 2015 in het Augus­tij­nen kloos­ter in het Vlaam­se Gent lever­de op een […]

Groe­ne daken en muren Weten­schap­pe­lij­ke pre­sen­ta­tie op de con­fe­ren­tie Eco­ci­ty 2008

In april 2008 is in San Fran­cis­co, Cali­for­nia, de Eco­ci­ty World Sum­mit 2008 (7th Inter­na­ti­o­nal Eco­ci­ty Con­fe­ren­ce) gehou­den.Het betrof het ont­moe­tings­punt voor experts over de hele wereld op het ter­rein van ver­nieu­wend bou­wen en het op een ande­re manier opzet­ten van voor­al nieu­we ste­den.Tij­dens dit sym­po­si­um heb­ben Neder­land­se weten­schap­pers van de TU Delft een inte­res­san­te […]

‘Child in the City’ con­fe­ren­tie

Van 3 tot 5 novem­ber 2008 zal voor de vier­de keer een ‘Child in the City’ con­fe­ren­tie wor­den gehou­den. De con­fe­ren­tie zal plaats­vin­den in het Wil­lem Bur­ger Zaal Com­plex in Rot­ter­dam. Het ‘European Net­work for Child Friend­ly Cities’  en de ‘Child in the City Foun­da­ti­on’ wer­ken samen in deze con­fe­ren­tie aan ver­schil­len­de the­ma’s: het uit­wer­ken […]