Col­le­ge Win­ters­wijk stemt in met Groen­struc­tuur­plan

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders heeft inge­stemd met het Groen­struc­tuur­plan. Dit plan is een over­koe­pe­len­de beleids­no­ta waar­in alle ambi­ties en doe­len ten aan­zien van het open­baar groen zijn vast­ge­legd. Het Groen­struc­tuur­plan wordt nu ter vast­stel­ling voor­ge­legd aan de gemeen­te­raad. De gemeen­te Win­ters­wijk heeft in het ver­le­den al voor een groot aan­tal thema’s die met […]

Eer­ste bij­een­komst nieuw col­le­ge Ede in het groen

De eer­ste ver­ga­de­ring van het nieu­we Ede­se col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders vond dins­dag 20 april  bui­ten in een groe­ne omge­ving plaats. De ver­ga­der­ta­fel stond opge­steld in het Nati­o­na­le Park De Hoge Velu­we. Met de loca­tie van deze eer­ste officiële ver­ga­de­ring accen­tu­eert het col­le­ge van B en W de wij­ze waar­op de gemeen­te Ede zich […]

Ver­trek­kend col­le­ge Utrecht plant bomen

Het ‘vertrekkende stads­be­stuur’ van Utrecht plant­te van­daag vier bomen in het Leid­sche Rijn Park. De zeven lin­des wer­den aan­ge­bo­den door de Stich­ting Vrien­den van het Leid­sche Rijn Park. Bestuurs­lid Ernest Pel­ders van de ‘vrienden’ wil­de met de plantac­tie het stads­be­stuur bedan­ken voor vier jaar betrok­ken­heid bij het gro­te park in wor­ding. “Het Leid­sche Rijn Park […]