Berichten

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Groenstructuurplan. Dit plan is een overkoepelende beleidsnota waarin alle ambities en doelen ten aanzien van het openbaar groen zijn vastgelegd. Het Groenstructuurplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente Winterswijk heeft in het verleden al voor een groot aantal thema’s die met openbaar groen te maken hebben beleid vastgesteld. Bijvoorbeeld het Bomenbeleidsplan uit 2003, Evaluatie groenbeleid en beheer uit 1995, Waterplan Winterswijk uit 2000, Visie Whemerbeek uit 2004, Visie Wonen en Werken eveneens uit 2004, LOP 2009, etc. Waar het echter aan ontbrak was een nieuw beleidskader waar ambities en doelen met het openbaar groen in zijn verwoord. Het groenstructuurplan is dus een kapstok voor de eerder genoemde vastgestelde beleidstukken.

Groen gelijkwaardig aan stedebouw
“Door het toepassen van dit groenstructuurplan bij ruimtelijke ontwikkelingen, herinrichting  en onderhoud van de openbare ruimte wordt groen gelijkwaardig aan aspecten als stedenbouw, cultuurhistorie, ecologie, water en verkeer. Vanuit een duidelijke visie op het openbaar groen geeft dit plan integrale afwegingscriteria waarmee we kunnen sturen. Dit plan draagt daarmee bij aan ons credo ‘100% Winterswijk’. Het zorgt namelijk voor een integrale benadering voor duurzaam behoud en ontwikkeling van onze mooie, groene en gezonde leefomgeving”, aldus wethouder Rik Gommers.

Groen draagt bij aan leefomgeving
In de nota staat de volgende visie op het groen in Winterswijk: “Het Winterswijkse groen draagt bij aan een fraaie, herkenbare en waarde(n)volle woon- en leefomgeving. Een robuuste en duurzame groenstructuur koestert het landschappelijk groen, biedt naast intensief cultuurlijk groen ruimte voor ecologie en staat in nauwe verbinding met het buitengebied. Duurzaamheid, veiligheid en beheerbaarheid gelden hierbij als randvoorwaarde”.  De visie wordt aan de hand van de volgende beleidsthema’s met hieraan gekoppelde activiteiten nader in het GSP uitgewerkt; ontwerp; inrichting en sortiment;  beheer en onderhoud; bomen; ecologie; duurzaamheid en milieu; communicatie en participatie.

Wensbeeld
Het groenstructuurplan is een wensbeeld van het groen met al zijn aspecten en kent twee niveaus, de hoofdgroen structuur en de wijkgroenstructuur. De hoofdgroenstructuur is gelegen over de hele bebouwde kom van Winterswijk en is hiermee van algemeen belang. De wijkgroenstructuur is gelegen in wijken en van belang op wijkniveau. Verder zijn in het plan diverse belangrijke thema’s onderscheiden zoals onder andere ecologie, flora en fauna, cultuurhistorie, bomen, wegen, wandel- en fietsroutes, water, geologie, groentypen en verbindingen met het landschap. Deze aspecten hebben meegewogen bij het aanwijzen van de groenstructuur.

Kaders voor uitvoering
Naast een heldere visie en een vastgelegde structuur is het plan bedoeld om te komen tot een verlaging van de beheerkosten. Ook geeft het plan aan welke groenstructuren functioneel en zinvol zijn. In het plan zijn functiegerichte aanbevelingen opgenomen over (her)inrichting en beheer die de esthetische kwaliteit , de identiteit en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Directe omgeving van groot belang
Wethouder Rik Gommers zegt tot slot: “Het groenstructuurplan geeft invulling aan de gewenste groene uitwerking in de structuurvisie  van de bebouwde kom. De vaststelling van deze visie op het openbare groen geeft uitvoerende partijen de kaders aan waarbinnen zij kunnen werken en is daarmee sturend voor de kwaliteit van het onderhoud en beheer van het groen. We doen dit natuurlijk niet voor de gemeente, maar voor de burger! Want voor een ieder is zijn directe omgeving van groot belang, dat staat buiten kijf.”

Bron:
Gemeente Winterswijk

 

De eerste vergadering van het nieuwe Edese college van burgemeester en wethouders vond dinsdag 20 april  buiten in een groene omgeving plaats. De vergadertafel stond opgesteld in het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Met de locatie van deze eerste officiële vergadering accentueert het college van B en W de wijze waarop de gemeente Ede zich de komende tijd gaat profileren: Groen, Gezond en Actief. Niet voor niets is Ede dit jaar genomineerd als groenste stad van Nederland voor de groenverkiezing Entente Florale.

Bovendien verwijst de plek van de eerste vergadering van burgemeester en wethouders naar het 75-jarig bestaan van het park. De start van de officiële viering van dit jubileum is vrijdag 23 april in aanwezigheid van Hare Majesteit koningin Beatrix.

 

Het ‘vertrekkende stadsbestuur’ van Utrecht plantte vandaag vier bomen in het Leidsche Rijn Park. De zeven lindes werden aangeboden door de Stichting Vrienden van het Leidsche Rijn Park.

Bestuurslid Ernest Pelders van de ‘vrienden’ wilde met de plantactie het stadsbestuur bedanken voor vier jaar betrokkenheid bij het grote park in wording. “Het Leidsche Rijn Park heeft de afgelopen jaren weer een enorme impuls gekregen. Er zijn talloze bomen geplant, Het Lint is fors gevorderd en steeds meer recreanten en sporters weten de plek te vinden. Er ontstaat een stevig netwerk van organisaties en bewoners die zich voor het unieke park willen inzetten.”

Lees het volledige artikel en bekijk de foto’s »

Bron:
DNU.NU