Grif­fi­oen Was­se­naar nu ook Groe­ne Stad Char­ta Part­ner

Grif­fi­oen is een fami­lie­be­drijf dat voe­ling houdt met ont­wik­ke­lin­gen in de samen­le­ving en daar in de bedrijfs­voe­ring op in speelt. De toe­tre­ding van deze gere­nom­meer­de vas­te plan­ten­kwe­ker tot de kring van Groe­ne Stad Char­ta Part­ners onder­streept dat. Van­uit een rij­ke tra­di­tie heeft Grif­fi­oen Was­se­naar zich ont­wik­keld tot een markt­ge­richt, inter­na­ti­o­naal ope­re­rend, inno­va­tief bedrijf. De basis […]

Kli­maat­be­sten­dig groen in de open­ba­re ruim­te: van ambi­tie naar uit­voe­ring!

Het suc­ces van de ken­nis­da­gen van vorig jaar vraagt om een ver­volg, want het rea­li­se­ren van groe­ne ambi­ties blijkt in de prak­tijk niet altijd een­vou­dig en de behoef­te aan ken­nis is groot. Woens­dag 31 okto­ber as. orga­ni­seert onze Char­ta deel­ne­mer Van Den Berk Boom­kwe­ke­rij­en daar­om, samen met Den Ouden Groep, opnieuw een ken­nis­dag met een inhou­de­lijk sterk […]

Uit­ge­ve­rij Ter­ra onder­te­kent Groe­ne Stad Char­ta

Het aan­tal bedrij­ven dat De Groe­ne Stad Char­ta onder­te­kent groeit. In mei onder­te­ken­de Uit­ge­ve­rij Ter­ra de char­ta en ver­bindt zich daar­mee aan de doel­stel­lin­gen van stich­ting De Groe­ne Stad. Het bedrijf draagt ver­groe­ning een groot hart toe en brengt boe­ken uit onder de noe­mer ‘Tuin en Natuur’, waar­mee zij het gro­te publiek infor­meert over het […]