Uit­ge­ve­rij Ter­ra onder­te­kent Groe­ne Stad Char­ta

Het aan­tal bedrij­ven dat De Groe­ne Stad Char­ta onder­te­kent groeit. In mei onder­te­ken­de Uit­ge­ve­rij Ter­ra de char­ta en ver­bindt zich daar­mee aan de doel­stel­lin­gen van stich­ting De Groe­ne Stad. Het bedrijf draagt ver­groe­ning een groot hart toe en brengt boe­ken uit onder de noe­mer ‘Tuin en Natuur’, waar­mee zij het gro­te publiek infor­meert over het belang van groen. Onder­wer­pen zijn niet alleen tui­nie­ren en natuur, maar ook groe­ne archi­tec­tuur. Het boek De Groe­ne Stad van Anna Yudi­na is een recent voor­beeld. Deze auteur geeft inno­va­tie­ve voor­beel­den en inzicht in de inte­gra­tie van groen in de ont­wer­pen van gebou­wen en ste­den voor de toe­komst. Stich­ting De Groe­ne Stad is ver­heugd dat haar doel­stel­lin­gen ook wor­den onder­steund door orga­ni­sa­ties en bedrij­ven van bui­ten de groe­ne sec­tor. Terra’s betrok­ken­heid bij De Groe­ne Stad kwam con­creet tot uit­druk­king in het aan­bren­gen van het Groe­ne Stad-logo op de hele opla­ge van het boek De Groe­ne Stad.
Meer infor­ma­tie over de Tuin en Natuur boe­ken van Uit­ge­ve­rij Ter­ra vindt u op www.terralannoo.nl/nl/categorie/tuin-natuur.