Start ver­be­te­ring groen in Rot­ter­dam­se wijk Char­lois

De Boer­goen­se­vliet, een lan­ge karak­te­ris­tie­ke sin­gel in het Rot­ter­dam­se Char­lois, krijgt in de maand decem­ber 21 nieu­we bomen. Dit is de eer­ste stap om het uit­ge­stel­de onder­houd van de Vliet aan te pak­ken. Vol­gend jaar maken bewo­ners en deel­ge­meen­te een plan voor een duur­za­me ver­be­te­ring van deze ‘parel’ van Rot­ter­dam Zuid. Dit zijn bewo­ners­stich­ting Char­lois […]

Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois BOO­M­ing: weer vier bomen

Als ik uit mijn raam kijk, zie ik alleen lan­taarn­pa­len en ste­nen. En dui­zen­den auto’s die voor­bij razen. Er is geen stuk­je groen in de wijk te vin­den. Ik ben hart­stik­ke blij dat deze vier bomen hier nu geplant zijn,” ver­telt Jan­ne­ke Bet­te enthou­si­ast. Op 6 april plant­te Ed Gover­de, voor­zit­ter dage­lijks bestuur, samen met […]

Rot­ter­dam-Char­lois plant 1.000 bomen extra

Rot­­ter­­dam-Char­lois moet nóg groe­ner, vindt het dage­lijks bestuur van de des­be­tref­fen­de deel­ge­meen­te. Van­daar dat er de komen­de drie jaar 1.000 bomen extra wor­den geplant. Die komen dus boven het aan­tal dat al op de lijst stond ter ver­van­ging van bomen die gerooid zijn. Waar moge­lijk wor­den deze bomen in over­leg met bewo­ners en onder­ne­mers in […]