Rot­ter­dam-Char­lois plant 1.000 bomen extra

Rot­ter­dam-Char­lois moet nóg groe­ner, vindt het dage­lijks bestuur van de des­be­tref­fen­de deel­ge­meen­te. Van­daar dat er de komen­de drie jaar 1.000 bomen extra wor­den geplant. Die komen dus boven het aan­tal dat al op de lijst stond ter ver­van­ging van bomen die gerooid zijn. Waar moge­lijk wor­den deze bomen in over­leg met bewo­ners en onder­ne­mers in Rot­ter­dam-Char­lois geplant.

“Wat mij betreft wor­den dat bomen die niet alleen fraai zijn, maar ook nog eens die eet­ba­re vruch­ten dra­gen, zoals beu­ken­no­ten en hazel­no­ten”, vindt Alaat­tin Erdal, por­te­feuil­le­hou­der Ruim­te­lij­ke Ont­wik­ke­ling en Eco­no­mi­sche Zaken. Bewo­ners van Char­lois kun­nen aan de deel­ge­meen­te laten weten wel­ke soort boom zij wil­len en waar de boom of bomen moet(en) komen. Alleen aan­vra­gen met vijf namen van men­sen uit de wijk of straat wor­den behan­deld. Of de boom wordt geplant, is afhan­ke­lijk van de stand­plaats.

“Liggen er kabels en lei­din­gen dan wordt samen met de bewo­ners een ande­re plek geko­zen. Het moet echt hun boom wor­den. Zij kie­zen ervoor. Als een goe­de gast­heer zijn zij er ook mede ver­ant­woor­de­lijk voor”, aldus de por­te­feuil­le­hou­der.


Groen maakt de wijk leef­baar

Bomen maken een buurt leef­baar en zor­gen niet alleen voor scho­ne lucht, maar ook voor het wel­zijn en de gezond­heid van men­sen en die­ren. Men­sen wonen graag in sfeer­vol­le, groe­ne wij­ken met bomen. Ook wor­den wonin­gen in een boom­rij­ke omge­ving over het alge­meen snel­ler ver­kocht.

Bron:
Rot­ter­dam Nieuws Net