Tuin­man m/v helpt Rot­ter­dam ver­groe­nen

Steeds meer ste­den in Neder­land pak­ken het con­cept van de Groe­ne Stad op. De waar­de ervan is eigen­lijk al een aan­tal jaren bekend – van gezon­de kin­de­ren tot eco­no­mi­sche voor­de­len, voor bur­gers en bedrij­ven. Rot­ter­dam loopt in dit opzicht dui­de­lijk voor­op. Sinds 2012 kent Rot­ter­dam het pro­gram­ma ‘Tuin­man m/v’, opge­zet om, met ver­groe­ning als focus, […]

Bur­gers waar­de­ren groen in omge­ving van snel­we­gen

De mate waar­in men­sen de omge­ving van de infra­struc­tuur waar­de­ren, ver­schilt per gebrui­kers­groep. Bewo­ners, recre­an­ten en trein­rei­zi­gers zijn het meest tevre­den met de omge­ving van infra­struc­tuur. Wer­ken­den en auto­mo­bi­lis­ten min­der. De aan­we­zig­heid van groen leidt bij alle groe­pen tot een hoge­re waar­de­ring. Het gaat daar­bij niet zozeer om de hoe­veel­heid groen als wel om de […]

Groe­ne omge­ving belang­rijk voor het wel­zijn en gezond­heid van bur­gers

Groen is let­ter­lijk van levens­be­lang. Meer­de­re onder­zoe­ken tonen inmid­dels aan dat leven in een groe­ne omge­ving een aan­tal gro­te gezond­heids­voor­de­len heeft. Een kort over­zicht meldt het weten­schap­pe­lijk nieuws van Faqt op haar site. Zes­tien­ja­ri­gen die in een zeer groe­ne omge­ving opgroei­en, ble­ken vol­gens een Ame­ri­kaan­se stu­die 6 kilo­gram min­der dik dan stads­kin­de­ren uit de erg­ste […]