Tuin­man m/v helpt Rot­ter­dam ver­groe­nen

Steeds meer ste­den in Neder­land pak­ken het con­cept van de Groe­ne Stad op. De waar­de ervan is eigen­lijk al een aan­tal jaren bekend – van gezon­de kin­de­ren tot eco­no­mi­sche voor­de­len, voor bur­gers en bedrij­ven.
Rot­ter­dam loopt in dit opzicht dui­de­lijk voor­op. Sinds 2012 kent Rot­ter­dam het pro­gram­ma ‘Tuin­man m/v’, opge­zet om, met ver­groe­ning als focus, de men­sen in de kwets­ba­re buur­ten in de haven­stad te hel­pen zelf­red­zaam te wor­den, hun eigen geluk te her­ont­dek­ken.
De rol van de tuin­man m/v daar­bij is het samen­bren­gen van de men­sen in de wijk in aller­lei acti­vi­tei­ten, het opzet­ten van buurt­net­wer­ken rond­om ‘groe­ne’ ont­moe­tings­plek­ken.
Het Rot­ter­dam­se ini­ti­a­tief, dat voort­bouwt op weten­schap­pe­lijk onder­zoek waar­mee de posi­tie­ve effec­ten van een groe­ne omge­ving op gezond­heid en eco­no­mie zijn onder­bouwd, trekt momen­teel aan­dacht van beleids­ma­kers in ande­re wereld­ste­den. Want ver­ste­de­lij­king en de risico’s van ach­ter­stands­wij­ken zijn geen uniek Rot­ter­dams ver­schijn­sel.
Meer infor­ma­tie over tuin­man m/v is te vin­den via www.tuinmanindewijk.nl