Kin­der­zen­der Nic­ke­lo­de­on gaat op Bui­ten­speel­dag 2016 op zwart

Op woens­dag 8 juni orga­ni­se­ren Jan­tje Beton en  kin­der­zen­der Nic­ke­lo­de­on samen de jaar­lijk­se Bui­ten­speel­dag. Er wor­den die dag door heel Neder­land voor ruim 90.000 kin­de­ren bui­ten­speel­ac­ti­vi­tei­ten opge­zet. Het kanaal van Nic­ke­lo­de­on gaat tij­dens de Bui­ten­speel­dag ’s mid­dags van­af 13:00 uur op zwart om alle kin­de­ren te sti­mu­le­ren om naar bui­ten te gaan. Jan­tje Beton en Nic­ke­lo­de­on […]

Bui­ten­speel­dag vindt dit jaar op woens­dag 1 juni plaats

Kom ach­ter je TV, PC of com­pu­ter­spel van­daan en ga weer eens lek­ker bui­ten­spe­len. Onder dat mot­to wordt ook in 2011 weer een Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd. Bui­ten­spe­len is immers gezond, goed voor de con­tac­ten met leef­tijds­ge­no­ten en … gewoon leuk! De Bui­ten­speel­dag valt dit jaar op woens­dag 1 juni. De samen­wer­ken­de par­tij­en doen een oproep aan […]

Bui­ten­speel­dag op woens­dag 2 juni 2010

Na suc­ces­vol­le eer­de­re edi­ties wordt ook dit jaar op woens­dag­mid­dag 2 juni de Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd. Op die dag gaan de uit­zen­din­gen op tv en de web­si­te van Nic­ke­lo­de­on tus­sen 13.00–17.00 uur let­ter­lijk ‘op zwart’ en wor­den kin­de­ren aan­ge­moe­digd om bui­ten te gaan spe­len. Gemeen­ten kun­nen dit ini­ti­a­tief extra sti­mu­le­ren door acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren te orga­ni­se­ren […]