Plant en gedrag

Groe­ne school­plei­nen nodi­gen uit tot bui­ten spe­len en dra­gen bij aan een beter soci­aal kli­maat.

Een groen uit­zicht

Uit­zicht op groen, bin­nen en bui­ten, heeft een stress­re­du­ce­ren­de wer­king en ver­be­tert het con­cen­tra­tie­ver­mo­gen.

Groen tegen hit­te

Bui­ten­groen ver­min­dert in de zomer hit­te in en rond­om de school: min­der hit­te­stress en min­der arti­fi­ci­ë­le koe­ling nodig.

School­tui­nen voor meer bewe­ging

Op acht basis­scho­len in New York resul­teer­de de inte­gra­tie van school­tui­nen in het les­pro­gram­ma in toe­na­me van licha­me­lij­ke acti­vi­teit en ver­min­de­ring van zit­tend gedrag.

Res­pect voor het groe­ne school­plein

Een ‘groen’ school­plein heeft min­der last van ver­nie­ling: “Daar­naast laten de kin­de­ren de plant­jes niet alleen in de grond, maar zijn ze ook voor­zich­tig dat ze niet op de plant­jes gaan staan, en ze laten de plant­jes met rust”, zo ver­telt de onder­wij­ze­res.

Bui­ten­groen inzet­ten als the­ra­pie voor pati­ën­ten

Bui­ten­groen inzet­ten als the­ra­pie voor pati­ën­ten “Als men­sen met al hun zin­tui­gen in aan­ra­king komen met natuur, dan doet dat wat met hun gezond­heid. Een groe­ne omge­ving kan zelfs wor­den inge­zet in de behan­de­ling of the­ra­pie van pati­ën­ten, zodat ze beter kun­nen omgaan met hun ziek­te.” Prof. dr. Agnes van den Berg ziet kan­sen voor […]