Kies voor een groen bui­ten­ge­bied

De actie ‘Boe­ren plan­ten bomen’ van Land­schap Erf­goed Utrecht sti­mu­leert agrariërs en bewo­ners van het bui­ten­ge­bied in de pro­vin­cie Utrecht streek­ei­gen beplan­ting aan te leg­gen en te kie­zen voor een groen bui­ten­ge­bied. Met een breed samen­ge­steld assor­ti­ment van voor­na­me­lijk inheem­se bomen, strui­ken en hoog­stam­fruit­bo­men, kun­nen boe­ren­erf en lan­de­rij­en aan­zien­lijk wor­den ver­fraaid en in het omrin­gen­de […]

Gil­ze en Rij­en plant 451 bomen in bui­ten­ge­bied

De gemeen­te Gil­ze en Rij­en plant nog voor 1 april 451 bomen in het bui­ten­ge­bied. De extra beplan­ting is een onder­deel van het Land­schaps­ont­wik­ke­lings­plan (LOP) dat is vast­ge­steld in 2006. De bomen wor­den ver­spreid over zes­tien stra­ten geplaatst. Met het extra groen wil de gemeen­te zich meer pro­fi­le­ren als groe­ne buf­fer tus­sen de twee gro­te […]

Lim­burg zet prijs­vraag uit om bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen

De stich­ting IKL en de pro­vin­cie Lim­burg heb­ben onlangs de prijs­vraag ‘Ommetjes die Lim­burgs bui­ten­ge­bied ver­be­te­ren’ uit­ge­zet, met als doel het bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen. Inzen­ders van rea­lis­ti­sche plan­nen kun­nen maxi­maal 6000 euro ont­van­gen voor het aan­bren­gen van mar­ke­rin­gen, infor­ma­tie­pa­ne­len, zit­ban­ken of rou­te­be­schrij­vin­gen. Die zorg voor het groen is een levens­voor­waar­de. Geen luxe. De pro­vin­cie Lim­burg […]