Schou­wen-Dui­ve­land zet in op groe­ne speel­voor­zie­ning

Dank­zij de Stich­ting Renes­se en de gemeen­te Schou­wen-Dui­­ve­­land kun­nen kin­de­ren in Zie­rik­zee van­af juni dit jaar klim­men, klau­te­ren en glij­den van­af hun eigen eiland. Op Sport­bou­le­vard Sport­blok wordt de komen­de maan­den Land­rug gere­a­li­seerd, een speel­ob­ject geïn­spi­reerd op de vorm van het Zeeuw­se eiland Schou­wen-Dui­­ve­­land. De gemeen­te schreef een prijs­vraag uit voor een speel­ob­ject op het […]

Plus­pun­ten van natuur­lijk en groen spe­len

Als kin­de­ren van 5 – 12 jaar het voor het zeg­gen zou­den heb­ben – zo blijkt uit onder­­zoeks­­li­­te­ra­tuur- zou­den zij de voor­keur geven aan ‘wil­de’ land­jes, braak­lig­gen­de ter­rei­nen, boven speel­ter­rei­nen met speel­toe­stel­len. Die voor­keur voor ‘wil­de’ land­jes bestaat al veel lan­ger. Menig schrij­ver, kun­ste­naar of natuur­be­scher­mer van mid­del­ba­re leef­tijd rept in inter­views van heer­lij­ke erva­rin­gen […]

Mark Mier­as op NPO Radio 1: ‘Beet­je natuur, gro­te invloed’

Op don­der­dag 11 juni was weten­schaps­jour­na­list Mark Mier­as op NPO 1 te horen. Hij ver­tel­de over de invloed van natuur en plat­te­land op de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren uit de stad.  Een expe­ri­ment: pro­beer eens een reken­som te maken ter­wijl je wan­delt. 438 min 142 bij­voor­beeld. Om die bere­ke­ning te maken, blijf je van­zelf stil staan. Om […]