ANWB schrijft brief aan loka­le poli­tiek over groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieu­we gemeen­te­ra­den van de G31, waar­in zij hen advi­se­ren om tij­dens de vor­ming van het col­le­ge­ak­koord aan­dacht te schen­ken aan de groe­ne kwa­li­tei­ten van de leef­om­ge­ving. Mid­dels deze brief brengt de ANWB een aan­tal onder­wer­pen waar­aan zij gro­te waar­de hech­ten onder de aan­dacht, zoals ver­keers­vei­lig­heid en […]

Brief van Groen­fo­rum aan minis­ter Van der Laan

Groen­fo­rum Neder­land ont­ving novem­ber 2008 van de Minis­ter van Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie een uit­ge­brei­de reac­tie op de aan­be­ve­lin­gen die Groen­fo­rum Neder­land op uit­no­di­ging van zijn voor­gan­ger, mevrouw Voge­laar, deed over  groen als com­po­nent van de Woon­vi­sies. Groen­fo­rum Neder­land is ver­heugd over deze reac­tie die mede werd gege­ven uit naam van uw collega’s van Ruim­te […]

Open brief Riek Bak­ker aan for­ma­teur Wij­fels

Een vei­lig, vitaal, con­cur­re­rend en mooi Neder­land. Dat moet deze kabi­nets­pe­ri­o­de de inzet zijn van een krach­tig en spe­ci­fiek beleid voor ruim­te­lij­ke orde­ning. Ver­an­de­rin­gen in ons kli­maat en de eco­no­mi­sche wereld­or­de zijn de majeu­re ont­wik­ke­lin­gen die nu eisen stel­len aan de inrich­ting van Neder­land bij het bor­gen van onze vei­lig­heid, vita­li­teit en con­cur­ren­tie­kracht. Daar­om vraag […]