Agen­da Land­schap brengt land­schap dicht­bij

Het Neder­land­se land­schap is van ons alle­maal. Om in te wonen, te wer­ken en te recreëren. Toch staat ons karak­te­ris­tie­ke, unie­ke en mooie land­schap steeds meer onder druk. Bedrij­ven­ter­rei­nen, groot­scha­li­ge vee­hou­de­rij­be­drij­ven, woon­wij­ken, spoor­lij­nen en snel­we­gen; alles vraagt om een plek. Daar­om pre­sen­te­ren de minis­ters Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) en Jac­que­li­ne Cra­mer […]

Stads­land­bouw brengt stad en plat­te­land bij elkaar

Vol­waar­di­ge land­bouw­be­drij­ven in een ste­de­lij­ke omge­ving zijn van meer­waar­de voor zowel boe­ren, bur­gers als de stad. Een stads­boer­de­rij kan recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den bie­den dicht bij huis. Kin­de­ren kun­nen er met eigen ogen zien waar de melk van­daan komt en hoe aard­ap­pe­len groei­en. Inkom­sten uit land­schaps­be­heer en direc­te ver­koop van ver­se pro­duc­ten zijn voor­de­len voor de boer. Ook […]

Pro­vin­cie Utrecht brengt geluids­be­las­ting in kaart

Pro­vin­cie Utrecht heeft geluids­be­las­ting­kaar­ten opge­steld. Deze kaar­ten zijn een weer­ga­ve van de geluids­be­las­ting die ver­oor­zaakt wordt door de pro­vin­ci­a­le wegen waar­over meer dan 6 mil­joen voer­tui­gen per jaar pas­se­ren. In de kaar­ten wordt onder ande­re dui­de­lijk gemaakt hoe­veel wonin­gen in een bepaald gebied aan bepaal­de waar­den van geluids­be­las­ting wor­den bloot­ge­steld.