Bij­zon­de­re bomen­trans­fer: drie pla­ta­nen van Bre­da naar Steen­ber­gen

Een bij­zon­de­re bomen­trans­fer: de Breda­se wet­hou­der Boaz Adank draagt vrij­dag­och­tend 9 maart in het sta­ti­ons­ge­bied in Bre­da drie vol­was­sen pla­ta­nen van zo’n twaalf meter hoog over aan zijn Steen­berg­se ambt­ge­noot Cors Zijl­mans. De bomen gaan direct op diep­la­ders naar de Oost-Groe­­ne­­weg in Steen­ber­gen waar zij later die och­tend wor­den ont­van­gen door kin­de­ren van de Maria […]

Bre­da ont­vangt pro­vin­ci­a­le sub­si­die voor natuur­pro­jec­ten

De gemeen­te Bre­da ont­vangt sub­si­die van de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant om de natuur in Bre­da en natuur­be­le­ving onder haar inwo­ners te ver­ster­ken. In totaal stelt de pro­vin­cie zo’n 250.000 euro beschik­baar om een twee­tal pro­jec­ten in Bre­da uit te voe­ren. De gemeen­te ont­vangt voor het Ulven­hout­se Bos een sub­si­die van 146.720 euro om te wer­ken aan […]

Bre­da gaat groen inzet­ten om kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan

Gras en plan­ten in plaats van tegels op het Con­cor­di­a­plein, een waterfon­tein in het cen­trum van Bre­da, groe­ne tui­nen in plaats van steen: in tij­den van extre­me regen kan het water beter weg, en als het lang droog is, blijft het koe­ler in de stad. Dit heet ruim­te­lij­ke adap­ta­tie. De stad speelt in op de […]