Berichten

Een bijzondere bomentransfer: de Bredase wethouder Boaz Adank draagt vrijdagochtend 9 maart in het stationsgebied in Breda drie volwassen platanen van zo’n twaalf meter hoog over aan zijn Steenbergse ambtgenoot Cors Zijlmans. De bomen gaan direct op diepladers naar de Oost-Groeneweg in Steenbergen waar zij later die ochtend worden ontvangen door kinderen van de Maria Regina School.

De platanen krijgen over twee jaar een definitieve bestemming in de nieuw aan te leggen ‘zentuin’ van een buurtontmoetingsplek in woonwijk Buiten de Veste. Leerlingen van brede school Maria Regina dachten samen met omwonenden mee over de inrichting van die nieuwe ontmoetingsplek. ,,Ze wilden graag één mooie leefboom in de tuin, maar ze krijgen er maar liefst drie”, aldus gemeentewoordvoerster Marina Fidder.

Om de wens van de kinderen in vervulling te laten gaan, zocht Steenbergen eind vorig jaar contact met Arjan Zoontjens uit Bosschenhoofd, de eerste zogeheten bomenmakelaar van ons land. Via een online platform brengt hij vraag en aanbod van bomen bij elkaar. Terwijl Steenbergen aasde op een mooie volwassen boom, wilde Breda vanwege de herinrichting van het stationsgebied juist af van de drie platanen. Zonder nieuwe bestemming zouden de statige bomen gerooid en in stukken gezaagd worden. Ze krijgen nu toekomst in Steenbergen, voorlopig aan de Oost-Groeneweg, later in het nieuwe park van Buiten de Veste.

Alle betrokkenen zijn blij met deze ‘duurzame oplossing’. ,,We vervullen een sociale wens en de platanen worden gespaard. Dat is prachtig”, vindt bomenmakelaar Zoontjens. Steenbergen hoeft niets te betalen voor de bomen zelf, maar neemt wel de transportkosten voor haar rekening. Het verplanten van de bomen is overigens veel goedkoper dan het nieuw aanschaffen van platanen bij een kwekerij. ,,Want dat zou al gauw tienduizenden euro’s kosten”, aldus Zoontjens.


 
 
bron: BN de STEM

De gemeente Breda ontvangt subsidie van de provincie Noord-Brabant om de natuur in Breda en natuurbeleving onder haar inwoners te versterken. In totaal stelt de provincie zo’n 250.000 euro beschikbaar om een tweetal projecten in Breda uit te voeren.
De gemeente ontvangt voor het Ulvenhoutse Bos een subsidie van 146.720 euro om te werken aan het hydrologisch herstel van het bos. Tevens wordt de parkeersituatie gewijzigd om de bermen te beschermen. De te nemen maatregelen zijn opgesteld samen met de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer en zullen in de loop van 2017 worden uitgevoerd. Het Ulvenhoutse bos heeft een natura 2000-status. Dit is de hoogste status die vanuit Europa aan een natuurgebied kan worden gegeven. Met de maatregelen verwacht de gemeente samen met partners dat het Ulvenhoutse bos veerkrachtiger wordt en daarmee minder kwetsbaar voor stikstof.
De provincie stelt tevens 100.000 euro beschikbaar voor het project Natuur in de wijk in Breda. De gemeente draagt zelf 30.000 euro bij aan het project. Hiermee wil de gemeente natuurbeleving onder de bewoners in het centrum en Belcrum versterken en gericht maatregelen nemen voor behoud van een aantal stedelijke diersoorten zoals vleermuizen en huismussen. Natuur in de wijk kent een looptijd van drie jaar en zal starten met een onderzoek naar het voorkomen van soorten in de stad. Binnen het project wordt de nadruk op zowel beleving, voorlichting als soortbescherming gelegd.
Wethouder Paul de Beer: “Met deze subsidies versterken we de ingezette lijn vanuit het college om de natuur in Breda een flinke impuls te geven. Hiermee kunnen we natuur in de stad op een aantrekkelijke en moderne manier onder de aandacht brengen bij onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het zichtbaar maken van vleermuizen aan de hand van hun sonargeluiden. De subsidie voor het Ulvenhoutse Bos is een mooie blijk van waardering voor de weg die we samen met andere partijen zijn ingeslagen om dit unieke gebied verder te versterken en te beschermen.”
Bron: breda.nl

Gras en planten in plaats van tegels op het Concordiaplein, een waterfontein in het centrum van Breda, groene tuinen in plaats van steen: in tijden van extreme regen kan het water beter weg, en als het lang droog is, blijft het koeler in de stad. Dit heet ruimtelijke adaptatie. De stad speelt in op de klimaatverandering door water en groen een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van de (openbare) ruimte en van toekomstige ontwikkelingen. En door initiatieven van bewoners en bedrijven op dit gebied te stimuleren Tot en met 2018 stelt het college in de Impuls Ruimtelijke Adaptatie 0,5 miljoen euro beschikbaar om maatregelen in gang te zetten om de stad nu en in de toekomst leefbaar te houden.
Wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid: “Ook Breda krijgt te maken met de gevolgen van de mondiale klimaatverandering: extreme regenval of storm kan zorgen voor wateroverlast en overstroming. Grotere periodes van extreme hitte veroorzaken verdroging van de bodem en natuur. Steen en beton houden de warmte extra vast waardoor het in de stad onaangenaam warm wordt. Dat heeft effect op de leefbaarheid in de stad zeker op de lange termijn. Breda zet vol in om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast zet het college, met deze Impuls Ruimtelijke Adaptatie, in op het omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering die inmiddels al ervaren wordt. Dat betekent de stad aanpassen en zorgen dat bij alle toekomstige ontwikkelingen of projecten, hoe klein ook, groen, water en natuur een plaats krijgen om de stad leefbaar te houden. ‘Ruimtelijke Adaptatie’ is een belangrijk onderdeel van de Duurzaamheidsvisie 2030”.
Ruimtelijke adaptatie staat niet op zichzelf: de stad en haar omgeving worden aantrekkelijker en groener en dat heeft een positief effect op de leefbaarheid en daarmee op de gezondheid van mensen En dat niet alleen, het is goed voor recreatie, voor de economie en de biodiversiteit in de stad.
Voorbeelden
De afgelopen jaren heeft Breda, samen met partners en bewoners al een aantal grote projecten op dit gebied gerealiseerd zoals het heropenen van de haven in de binnenstad, ruimte voor de rivier in het Markdal, de aanleg van de vierde bergboezem voor waterberging inclusief natuurgebied, de waterakkers in Teteringen. Maar ook kleinere projecten zoals de groene daken in de Wommelgemhof en de bijenbollen in Princenhage.
Nieuwe projecten
In 2016 start het college een aantal projecten/ontwikkelingen om invulling te geven aan de ambitie van Ruimtelijke Adaptatie: “Breda ondanks of dankzij de klimaatverandering aantrekkelijk, uitdagend en klimaatbestendig te maken voor bewoners en bezoekers”.
Denk daarbij aan een groen schoolplein voor de Sint Josephschool, stimuleren van groene daken en duurzaam omgaan met regenwater, groen in plaats van parkeerplekken aan de Oude Vest, de Vlaszak wordt een groene, biodiverse stadsentree en het aanbrengen van een groene gevel op de parkeergarage de Barones.
Ook bewoners kunnen bijdragen aan ruimtelijke adaptatie. De gemeente en betrekt hen ook bij projecten voor het watervriendelijk inrichten van de tuin, geen stenen maar groen in de tuin en wijkdeals waarbij bewoners hun eigen buurt aantrekkelijker en ruimtelijk adaptiever maken. Ook werkt de gemeente hierbij samen met natuur- en milieuverenigingen.
Bron: breda.nl