Foto­vlucht van hete plek­ken boven Gel­der­land is geslaagd

De foto­vlucht van hete en koe­le plek­ken in Nij­me­gen en Arn­hem die don­der­dag­avond 6 augus­tus plaats­vond, is geslaagd. Van­uit een vlieg­tuig op 4 kilo­me­ter hoog­te zijn infra­rood­beel­den gemaakt van de hot spots in bei­de ste­den en het omrin­gend gebied. Het is voor de eer­ste keer dat Neder­land­se ste­den zijn gescand op tem­pe­ra­tu­ren en tem­pe­ra­tuur­ver­schil­len. Alter­ra, […]

Groen boven alles Over dak- en gevel­groen als fun­da­ment onder de groe­ne stad

De groe­ne ruim­te in de stad staat zwaar onder druk. De gren­zen van de stads­uit­brei­ding lij­ken te zijn bereikt aan­ge­zien we natuur en land­schap wil­len bescher­men. Mul­ti­func­ti­o­neel ruim­te­ge­bruik van de ruim­te in de stad wordt een nood­zaak. Toe­pas­sing van dak- en gevel­groen is een zeer geschik­te manier om het opper­vlak aan groen in ste­den uit […]

Rot­ter­dam Groen van Boven

Om water in bin­nen­ste­de­lijk gebied beter te kun­nen beheer­sen tij­dens en na hevi­ge regen­val heeft de gemeen­te Rot­ter­dam samen met Inge­ni­eurs­bu­reau Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam en Dienst Ste­den­bouw en Volks­huis­ves­ting onder­zoek gedaan naar de moge­lijk­heid om groe­ne daken als mid­del in te zet­ten bij vraag­stuk­ken rond­om water­be­heer­sing.