Rot­ter­dam Groen van Boven

Om water in bin­nen­ste­de­lijk gebied beter te kun­nen beheer­sen tij­dens en na hevi­ge regen­val heeft de gemeen­te Rot­ter­dam samen met Inge­ni­eurs­bu­reau Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam en Dienst Ste­den­bouw en Volks­huis­ves­ting onder­zoek gedaan naar de moge­lijk­heid om groe­ne daken als mid­del in te zet­ten bij vraag­stuk­ken rond­om water­be­heer­sing.