Bouw 1,5 kilo­me­ter lan­ge duur­za­me bio­di­ver­si­teits­muur van start

De Gen­der is een klei­ne water­loop op het bedrij­ven­ter­rein De Run te Veld­ho­ven. Deze water­loop wordt ver­an­derd in een beek­dal­land­schap; een open park­land­schap in een indu­stri­ë­le omge­ving. Eye­cat­cher is de gol­ven­de kade­muur van ruim 1,5 kilo­me­ter met ruim 450 zon­ne­pa­ne­len en diver­se fau­na­voor­zie­nin­gen. Het beek­dal­land­schap dat aan weers­zij­den van de Kem­pen­baan wordt gere­a­li­seerd, com­bi­neert aller­lei […]

Pre dat bouw- en groen­vak­men­sen leren samen­wer­ken

“Het rei­ni­gen en koe­len van de lucht in bin­nen­ste­den. De opvang van pie­ken in  de afvoer van hemel­wa­ter. De opwek­king van ener­gie en het ver­bou­wen van voed­sel. In groot­ste­de­lij­ke gebie­den als de regio Eind­ho­ven lei­den inno­va­tie­ve groe­ne oplos­sin­gen tot winst voor het mili­eu, het kli­maat en voor eco­no­mi­sche kan­sen. Alleen, dan moe­ten we de bouw- […]

Ken­nis­bij­een­komst groe­ne daken en bouw

Op don­der­dag 28 okto­ber orga­ni­se­ren Heli­con en Groe­ne Ste­den een ken­nis­bij­een­komst over duur­zaam bou­wen en wonen met groe­ne daken onder het mot­to: ‘van inspi­ra­tie naar imple­men­ta­tie’. Op deze bij­een­komst zijn erva­rin­gen te horen over pro­jec­ten in bin­­nen- en bui­ten­land. Ook is vol­op aan­dacht voor sub­si­die­re­ge­lin­gen met prak­tijk­ca­ses. Uit­ge­breid zal wor­den inge­gaan op de begroei­ing zelf […]