Ken­nis­bij­een­komst groe­ne daken en bouw

Op don­der­dag 28 okto­ber orga­ni­se­ren Heli­con en Groe­ne Ste­den een ken­nis­bij­een­komst over duur­zaam bou­wen en wonen met groe­ne daken onder het mot­to: ‘van inspi­ra­tie naar imple­men­ta­tie’.

Op deze bij­een­komst zijn erva­rin­gen te horen over pro­jec­ten in bin­nen- en bui­ten­land. Ook is vol­op aan­dacht voor sub­si­die­re­ge­lin­gen met prak­tijk­ca­ses. Uit­ge­breid zal wor­den inge­gaan op de begroei­ing zelf en de te meten effec­ten van dak­be­groei­ing.

De bij­een­komst wordt gehou­den bij Heli­con Oplei­din­gen MBO Nij­me­gen, Ener­gie­weg 19, 6541 CW Nij­me­gen. De bij­een­komst start in de namid­dag om 16:00 en duurt tot  20:00 uur. De deel­na­me is gra­tis. Voor­af aan­mel­den per email aan: info@groenesteden.nl of sms naar 06 — 23 1717 88 onder ver­mel­ding van uw naam, onder­werp: groen­dak. Voor iInlichtingen/vragen/suggesties kunt u mai­len naar: geert.elemans@groenesteden.nl.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »