Bio­di­ver­si­teit begint bij geva­ri­eerd groen in de stad

De stad is bij uit­stek de plek voor meer flo­ra en fau­na in Neder­land. Er lig­gen daar vol­op kan­sen voor inrich­ting van ver­schil­len­de leef­ge­bie­den. Of het nu gaat om wild begroei­de gebie­den of fijn afge­stem­de beplan­tin­gen, nat­te oever­zo­nes of een ver­ti­caal bos langs de gevel van hoog­bouw. De plant heeft hier­in de sleu­tel­po­si­tie. Bio­di­ver­si­teit begint bij […]

Ken­nis over groen in de stad beschik­baar maken voor gemeen­te en kwe­ker

Plan­ten en bomen in de stad zijn niet lan­ger lou­ter een kos­ten­post. Tegen­woor­dig zet­ten amb­te­na­ren van de gemeen­te ze wel­be­wust in om het leven in de stad aan­ge­na­mer te maken. Met dank aan Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) dat ken­nis over groen in de stad beschik­baar maakt. Bomen en plan­ten in de stad bie­den nog­al […]

De Groe­ne Stad speelt cen­tra­le rol bij belan­gen­be­har­ti­ging groe­ne sec­tor

LTO Neder­land is een van de orga­ni­sa­ties die hun schou­ders heb­ben gezet onder De Groe­ne Stad. Henk Raaij­ma­kers is voor­zit­ter van de vak­groep Bomen en Plan­ten bin­nen LTO. Voor De Groe­ne Stad beant­woord­de hij een aan­tal vra­gen. Kunt u kort uit­leg­gen wat LTO doet en wat de mis­sie van het bedrijf is? LTO Neder­land is […]

Help de bij met bloei­en­de plan­ten, bomen en strui­ken

Bij­en heb­ben van het vroe­ge voor­jaar tot late najaar vol­doen­de stuif­meel en nec­tar nodig. Je kunt bij­en een hand­je hel­pen door de juis­te plan­ten, bomen en strui­ken in je tuin te zet­ten. Nu de zon begint te schij­nen en het war­mer wordt, komen de honing­bij­en uit de bij­en­kast tevoor­schijn op zoek naar stuif­meel en nec­tar. […]