Actie ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ van start gegaan

De actie ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ is afge­lo­pen week van start gegaan in de pro­vin­cie Utrecht. Met dit pro­ject wil Land­schap Erf­goed Utrecht agrariërs en inwo­ners van het bui­ten­ge­bied in de pro­vin­cie Utrecht sti­mu­le­ren om streek­ei­gen beplan­ting aan te leg­gen. Tot 1 febru­a­ri 2011 is het moge­lijk om plant­ma­te­ri­aal te bestel­len. Er kan uit een uit­ge­breid […]

‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ wordt ‘Kies voor Zuid-Hol­lands Groen’

Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­­land voert met suc­ces al gedu­ren­de 17 jaar het pro­ject ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ uit in de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land. Het pro­ject heeft als doel om bewo­ners van het lan­de­lijk gebied te sti­mu­le­ren om streek­ei­gen boom- en struik­soor­ten aan te plan­ten. Van­af sep­tem­ber 2011 heeft het pro­ject een nieuw jas­je gekre­gen met de naam ‘Kies voor […]

Voor­jaars­ac­tie Boe­ren Plan­ten Bomen

Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­­land houdt dit sei­zoen voor de zeven­tien­de keer de actie Boe­ren Plan­ten Bomen. Met deze actie hopen ze zowel boe­ren als bui­ten­lui op het Zuid-Hol­­land­­se plat­te­land te sti­mu­le­ren om streek­ei­gen strui­ken en bomen aan te plan­ten. Tot vrij­dag 19 febru­a­ri 2010 kun­nen de bestel­for­mu­lie­ren inge­le­verd wor­den, het plant­ma­te­ri­aal wordt enke­le weken later thuis­be­zorgd. Tij­dens […]