Voor­jaars­ac­tie Boe­ren Plan­ten Bomen

Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land houdt dit sei­zoen voor de zeven­tien­de keer de actie Boe­ren Plan­ten Bomen. Met deze actie hopen ze zowel boe­ren als bui­ten­lui op het Zuid-Hol­land­se plat­te­land te sti­mu­le­ren om streek­ei­gen strui­ken en bomen aan te plan­ten. Tot vrij­dag 19 febru­a­ri 2010 kun­nen de bestel­for­mu­lie­ren inge­le­verd wor­den, het plant­ma­te­ri­aal wordt enke­le weken later thuis­be­zorgd.

Tij­dens de actie Boe­ren Plan­ten Bomen kan tegen lage prij­zen een uit­ge­breid assor­ti­ment strui­ken en bomen wor­den besteld. Met knot­bo­men langs per­ce­len, lei­lin­den om de boer­de­rij, hoog­stam­fruit­bo­men, streek­ei­gen sier­bo­men en ‑strui­ken op het erf of jon­ge boom­pjes op een niet-gebruikt stuk­je grond; op ver­schil­len­de manie­ren kunt u uw boer­de­rij, tuin of erf aan­zien­lijk ver­fraai­en. Boven­dien biedt het nieu­we kan­sen voor de natuur.

Uit­ge­brei­de instruc­ties
Het hoog­waar­di­ge plant­ma­te­ri­aal wordt betrok­ken van gere­nom­meer­de kwe­kers en is gega­ran­deerd ziek­te­vrij. De kwe­ke­rij zorgt voor uit­ge­brei­de instruc­ties voor de aan­plant, ver­zor­ging en bescher­ming van het nieu­we groen. Wij advi­se­ren gra­tis, tele­fo­nisch of aan huis, over wat u het bes­te in uw omge­ving kunt aan­plan­ten

Gra­tis bestel­boek­je
Bewo­ners van het Zuid-Hol­land­se lan­de­lij­ke gebied kun­nen het boek­je Boe­ren Plan­ten Bomen gra­tis aan­vra­gen bij Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land. In het boek­je staat een uit­ge­brei­de beschrij­ving van de struik- en boom­soor­ten, met voor elke soort een ver­mel­ding van bode­mei­sen, toe­pas­sings- en gebruiks­mo­ge­lijk­he­den en de bete­ke­nis voor natuur en land­schap. Ook gra­tis advies (tele­fo­nisch of aan huis) over wat nu aan te plan­ten is moge­lijk. Wacht met het aan­vra­gen hier­van niet tot het laat­ste moment!

Bron:
Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land