Lub­be Lis­se Groe­ne Stad Char­ta Part­ner

 Bloem­bol­len geven de Groe­ne Stad kleur… Lub­be Lis­se Groe­ne Stad Char­ta Part­ner Als eer­ste bol­len­kwe­ker sluit Lub­be Lis­se zich als Char­ta Part­ner aan bij de Groe­ne Stad. Het meer dan 100 jaar oude fami­lie­be­drijf heeft een toon­aan­ge­ven­de posi­tie ver­wor­ven als kwe­ker en leve­ran­cier van bloem­bol­len en vas­te plan­ten. Ook bui­ten Neder­land. Lub­be & Zoon B.V. […]

Bloem­bol­len kleu­ren de Groe­ne Stad

Een groe­ne omge­ving heeft een gun­stig effect op de gezond­heid en het humeur van de men­sen. Par­ken kun­nen hier onder ande­re aan bij­dra­gen. Gemeen­tes die de roep om meer kleur en vari­a­tie van­uit de samen­le­ving wil­len beant­woor­den, kun­nen juist in het gebruik van bloem­bol­len een oplos­sing vin­den. Bloem­bol­len bren­gen na de win­ter de eer­ste kleur […]

Bloem­bol­len in open­baar groen

Open­baar groen heeft een posi­tief effect heeft op men­sen omdat het sier­waar­de en vari­a­tie brengt in de omge­ving wat de leef­baar­heid ver­hoogt. Twee voor­waar­den zijn dat de beplan­ting op de juis­te plaats staat en er ver­zorgd uit­ziet. Bloem­bol­len zijn bij uit­stek geschikt als fleu­ri­ge afwis­se­ling in het vaak nog flet­se groen vlak na de win­ter. […]