Lub­be Lis­se Groe­ne Stad Char­ta Part­ner

 Bloem­bol­len geven de Groe­ne Stad kleur…
Lub­be Lis­se Groe­ne Stad Char­ta Part­ner
Als eer­ste bol­len­kwe­ker sluit Lub­be Lis­se zich als Char­ta Part­ner aan bij de Groe­ne Stad. Het meer dan 100 jaar oude fami­lie­be­drijf heeft een toon­aan­ge­ven­de posi­tie ver­wor­ven als kwe­ker en leve­ran­cier van bloem­bol­len en vas­te plan­ten. Ook bui­ten Neder­land.
Lub­be & Zoon B.V. levert aan over­he­den, scho­len, uni­ver­si­tei­ten en the­ma­par­ken. Niet alleen met bloem­bol­len en vas­te plan­ten, maar ook op het vlak van lands­ca­ping heeft het bedrijf een goe­de repu­ta­tie opge­bouwd. Voor­dat de keus voor de beplan­ting wordt gemaakt wordt gron­dig stil­ge­staan bij het kli­maat, de water­huis­hou­ding, de grond­soort, de scha­duw­lig­ging enz. Dat leidt tot maat­werk bij de keus van de beplan­ting.
Ronald Lub­be vormt samen met zijn neef Michael de direc­tie. Het is al weer de vier­de gene­ra­tie Lubbe’s in het fami­lie­be­drijf. Ronald licht de keus voor het Char­ta Part­ner­ship toe.
‘Wij vol­gen De Groe­ne Stad al lan­ge­re tijd. De inhou­de­lij­ke, cre­a­tie­ve manier waar­op De Groe­ne Stad stel­sel­ma­tig aan­dacht ves­tigt op de rol die natuur­lijk groen kan spe­len bij het oplos­sen van mili­eu­pro­ble­men, spreekt ons aan. In onze bedrijfs­voe­ring hou­den we zoveel moge­lijk reke­ning met duur­zaam­heid. Bio­di­ver­si­teit bij­voor­beeld is bin­nen ons bedrijf al jaren een belang­rijk the­ma. Vlin­ders en bij­en wor­den met uit­ster­ven bedreigt, maar spe­len een gro­te rol bij het in stand­hou­den en ver­gro­ten van de soor­ten­rijk­dom. In de keus van de bol­len en vas­te plan­ten in ons sor­ti­ment is hun rol als ‘stuif­meel­le­ve­ran­ciers’ een belang­rijk punt. Dat is de bij­dra­ge van ons bedrijf aan het hel­pen oplos­sen van vraag­stuk­ken rond de leef­baar­heid van onze ste­den en — in het ver­leng­de daar­van- van onze wereld’.
De Groe­ne Stad is blij met de toe­tre­ding van Lub­be & Zoon B.V. tot de voor­hoe­de van het groei­en­de net­werk van Groe­ne Stad Char­ta Part­ners.