Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker schrijft voor­woord in maga­zi­ne De Groe­ne stad

Ble­ker:  “Als we het heb­ben over het Neder­land­se groe­ne pro­duct, staan we in de hele wereld te boek als gids­land. We heb­ben, mede dank­zij onze alou­de wor­ste­ling met de inrich­ting van de fysie­ke ruim­te, ook een heu­se groe­ne stad­fi­lo­so­fie ont­wik­keld. Kern van de De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie is, dat bomen en plan­ten aan­toon­baar bij­dra­gen aan ons […]

Staats­se­cra­ta­ris Henk Ble­ker: “Groen is je geld meer dan waar­d”

“Een groe­ne stad, dat is natuur­lijk een stad met een ster­ke eco­no­mie. Klan­ten vin­den groen aan­trek­ke­lijk. Een huis of loca­tie in een groe­ne omge­ving is flink meer waard. En wie dacht dat dit alleen voor mid­del­gro­te kan­to­ren geldt, heeft het mis. Mul­ti­na­ti­o­nals vin­den dit heel belangrijk.” Dit zegt staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van eco­no­mi­sche zaken, land­bouw […]

Ble­ker: “Inves­te­ren in De Groe­ne Stad is inves­te­ren in gezon­de eco­no­mie”

In het maga­zi­ne Flo­ra Cul­tu­re Inter­na­ti­o­nal van juli/augustus is een spe­ci­al opge­no­men over The Green City onder de noe­mer The Green City Post. Het voor­woord in deze spe­ci­al is geschre­ven door staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van het minis­te­rie van EL&I. Ble­ker bena­drukt in deze spe­ci­al dat het open­baar groen geen geld kost, van­we­ge de eco­no­mi­sche en […]

Ble­ker zoekt ‘low bud­get’ groe­ne recre­a­tie

Na aan­drin­gen uit de Twee­de Kamer wil staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van EL&I toch bezien of hij recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den in en rond de stad kan behou­den. Ble­ker komt niet terug op de voor­ge­no­men bezui­ni­gin­gen op dit recre­a­tie­pro­gram­ma, maar hij beloof­de de Twee­de Kamer gis­ter­avond wel dat hij gaat onder­zoe­ken of het idee toch op een ande­re manier, […]