De Groe­ne Agen­da: Plan­ten voor een beter bin­nen­kli­maat

De Groe­ne Agen­da is een pro­gram­ma waar­in ken­nis­in­stel­lin­gen samen met onder­ne­mers inno­va­tie­ve groen­con­cep­ten ont­wik­ke­len en tes­ten. De komen­de decen­nia wordt de samen­le­ving gecon­fron­teerd met extre­me­re weers­om­stan­dig­he­den, ver­grij­zing van de bevol­king en toe­ne­men­de ver­ste­de­lij­king. Daar­naast zal de dalen­de kwa­li­teit van de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving een groei­end nega­tief effect heb­ben op de gezond­heid en het wel­be­vin­den […]

Haal met plan­ten het fijn­stof uit je huis

Wist je dat che­mi­sche uit­stoot bin­nens­huis veel voor komt? Gewoon van­uit alle­daag­se pro­duc­ten, waar­van je het niet ver­wacht: bouw­ma­te­ri­a­len, schoon­maak­mid­de­len, weg­werp­ma­te­ri­a­len en prin­ters vor­men bron­nen van inter­ne lucht­ver­vui­ling. Men komt steeds meer te weten over de scha­de­lij­ke gevol­gen van fijn­stof, maar er wordt nau­we­lijks aan­dacht besteed aan fijn­stof ín onze hui­zen èn hoe je er […]

Con­gres Buil­din’­Green: Waar­om is groen in gebou­wen belang­rijk?

 Hoe krij­gen we onze gebou­wen groen? Dat is de vraag die cen­traal staat tij­dens het con­gres Buildin’Green dat Into Green orga­ni­seert op don­der­dag 21 janu­a­ri 2016 in het FOX the­a­ter, Park 20|20 in Hoofd­dorp. Het ken­nis­plat­form doet dat samen met diver­se bran­che­ver­e­ni­gin­gen, waar­on­der VHG, VGB, BNA en BNO. Levend groen ver­groot de waar­de van gebou­wen, […]