Bij­een­komst over de eco­no­mi­sche baten van groen

VVM Sec­tie Bio­di­ver­si­teit orga­ni­seert een bij­een­komst naar ’the eco­no­mics of eco­sys­tems and bio­di­ver­si­ty’ (TEEB). Dit is een inter­na­ti­o­na­le stu­die naar de eco­no­mi­sche waar­den van groen en ecosystemen(diensten). Opval­len­de ele­men­ten zijn het ont­wik­ke­len van een prak­tisch reken­in­stru­ment om de baten van groen han­teer­baar te maken en het opzet­ten van een ‘community of prac­ti­ce’. De spre­kers Leon […]

Eer­ste bij­een­komst nieuw col­le­ge Ede in het groen

De eer­ste ver­ga­de­ring van het nieu­we Ede­se col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders vond dins­dag 20 april  bui­ten in een groe­ne omge­ving plaats. De ver­ga­der­ta­fel stond opge­steld in het Nati­o­na­le Park De Hoge Velu­we. Met de loca­tie van deze eer­ste officiële ver­ga­de­ring accen­tu­eert het col­le­ge van B en W de wij­ze waar­op de gemeen­te Ede zich […]

Bij­een­komst Bou­wen met Groen en Glas

Groen­fo­rum Neder­land en het Pro­duct­schap Tuin­bouw nodi­gen u hier­bij uit voor een bij­een­komst over het the­ma: Bou­wen met Groen en Glas op woens­dag 23 sep­tem­ber in Zoe­ter­meer. Bou­wen met groen en glas (BGG) is een ver­nieu­wend bouw­con­cept, ont­leend aan de glas­tuin­bouw, waar­bij de nadruk ligt op het inte­graal ont­wer­pen met licht, warm­te en groen om […]

The­ma bij­een­komst ‘Burgerschouw’

Op don­der­dag 14 juni orga­ni­seert CROW Leven­de Stad samen met gemeen­te Zoe­ter­meer een bij­een­komst over bur­ger­schouw. Het doel van de bij­een­komst is dat de deel­ne­mers aan de hand van de aan­pak van Zoe­ter­meer erva­rin­gen uit­wis­se­len over de bur­ger­schouw. Wat wil je ermee berei­ken, wel­ke vra­gen stel je, wat doe je met de resul­ta­ten, en hoe […]