Berichten

Een achttal gemeenten uit de Leidse regio en Stichting Land van Wijk en Wouden werken samen aan een netwerk van bloemrijke bermen in stad en dorp. Om bloemrijke bermen te realiseren, hanteren de gemeenten onder andere een ander maai- en zaaibeleid. Het mag allemaal wat wilder en ‘minder aangeharkt’. Er worden verschillende bloem- en plantensoorten ingezaaid en in plaats van maaimachines worden schapen ingezet om de bermen op natuurvriendelijke wijze te beheren.
Biodiverse bermen
De berm is een uitstekende plek voor planten en dieren om voedsel te vinden en zich te nestelen. En als al die plekken met elkaar worden verbonden, kan de levende natuur zich verder verspreiden. Deze ‘groene snelwegen’ zijn bijvoorbeeld essentieel voor een gezonde bijenstand en uiteindelijk dus voor onze voedselvoorziening. Bovendien biedt een bloemrijke berm een mooi decor voor recreatie in de regio.
Doelstelling van de Stichting Land van Wijk en Wouden, is om een zoveel mogelijk aaneengesloten netwerk te realiseren (40 kilometer) van ecologisch beheerde elementen in de Leidse Ommelanden. Het accent zal liggen op bermen langs recreatieve routes.
Adopteer een berm
Voor wie het leuk vindt, bestaat de mogelijkheid om samen met mensen uit de buurt een berm te adopteren. De gemeenten werken hiervoor samen met vrijwilligersgroepen die de bloemrijke bermen monitoren. Zij houden bijvoorbeeld bij hoeveel plantensoorten erbij komen. Kijk op www.landvanwijkenwouden.nl voor contactadressen van de vrijwilligersgroepen.
 
 
Bron: Stichting Land van Wijk en Wouden

Diverse orchideeënsoorten, Dwergzegge en Stijve ogentroost zijn bijzondere planten die nu weer in de bermen voorkomen, dankzij succesvol ecologisch bermbeheer door de gemeente Noordoostpolder.

Het ecologisch beheer wordt betaald door gemeente Noordoostpolder, die eigenaar van de bermen is. Het vrijgekomen bagger uit de sloten wordt niet op de berm gelegd, maar verwerkt op de landbouwpercelen van de aangrenzende agrariërs.

Wilde orchideeën
Om tot dit succes te komen, heeft de gemeente de bermen eerst grootschalig afgeplagd. Door het botanisch beheer zijn de duinvalleivegetaties sterk hersteld. Deze vegetaties kwamen hier tot in de jaren ’80 voor. Naast de Rietorchis en de Bijenorchis is de kans groot dat ook andere orchideeën in de komende tien jaar zullen verschijnen.

De gemeente werkt in het bermenproject nauw samen met Landschapsbeheer Flevoland, en daarnaast met provincie Flevoland, IVN afdeling Noordoostpolder, LTO-Noord afdeling Noordoostpolder, aangrenzende agrariërs, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Nationale Postcode Loterij.

Bron:
Gemeente Noordoostpolder

In 2011 is de gemeente Deurne gestart met een pilot om haar bermen buiten de bebouwde kom op een andere manier te beheren. De eerste resultaten zijn dusdanig dat de pilot verder uitgebreid kan worden. Voor dit jaar betekent dit dat Deurne haar bermen volledig ecologisch gaat beheren. Biodiversiteit krijgt dus alle kans in de Deurnese bermen.
De uitbreiding houdt in dat alleen de ‘ecologisch beheerde’ bermen in 2012 worden gemaaid. De overige bermen worden in 2012 niet gemaaid. Door het aangepaste beheer worden de bermen geschikter voor dieren en planten omdat:
1- zij ecologische verbindingsstroken vormen voor planten en dieren;
2- zij andere soorten begroeiing krijgen (bijvoorbeeld bloeiend fluitenkruid en boterbloem). Het is nog niet duidelijk in hoeverre de soortenrijkdom zal toenemen; dit wordt pas na een aantal jaren zichtbaar;
3- er meer schuilgelegenheid voor kleine zoogdieren ontstaat;
4- de biodiversiteit wordt bevorderd. Bepaalde insecten en vlinders kunnen overwinteren in de overblijvende vegetatie.
 
Wegen buiten bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom onderscheidt de gemeente vier categorieën wegen welke gerelateerd zijn aan een maairegime: Voorlopig wordt per wegtype het volgende maairegime aangehouden:
a. Ecologisch beheerde wegen
Hier worden de bermen 1 keer per jaar worden gemaaid, waarna het maaisel verwijderd wordt. Hierdoor verschraalt de bodem met als gevolg dat er meer plantensoorten kunnen ontwikkelen. Hierdoor voelen diersoorten (denk daarbij aan insecten en vlinders) zich prettig in de bermen.
b. Doorgaande wegen in het buitengebied
Langs de doorgaande (hoofd)wegen, wegen waar veel huizen staan en wegen die veel splitsingen en kruisingen hebben, wordt 1 keer per 2 jaar gemaaid. Vorig jaar zijn deze bermen voor het laatst gemaaid. Bij obstakels (bermpaaltjes e.d.) wordt waar nodig twee keer per jaar gemaaid.
c. Overige wegen in het buitengebied
Alle overige wegen worden 1 keer per 4 jaar worden gemaaid.
Om gevaarlijke situaties rondom kruisingen en bermpaaltjes te voorkomen wordt op deze locaties wanneer nodig gemaaid.
d. Onverharde wegen
Zoals ook nu al het geval is, worden de bermen van onverharde wegen niet gemaaid.
Volgend jaar evalueert de gemeente deze proef en wordt het beleid betreffende het maaien van bermen voor 2013 bepaald.
Bron:
Gemeente Deurne