Bio­di­ver­si­teit krijgt alle kans in Deur­ne­se ber­men

In 2011 is de gemeen­te Deur­ne gestart met een pilot om haar ber­men bui­ten de bebouw­de kom op een ande­re manier te behe­ren. De eer­ste resul­ta­ten zijn dus­da­nig dat de pilot ver­der uit­ge­breid kan wor­den. Voor dit jaar bete­kent dit dat Deur­ne haar ber­men vol­le­dig eco­lo­gisch gaat behe­ren. Bio­di­ver­si­teit krijgt dus alle kans in de Deur­ne­se ber­men.
De uit­brei­ding houdt in dat alleen de ‘eco­lo­gisch beheer­de’ ber­men in 2012 wor­den gemaaid. De ove­ri­ge ber­men wor­den in 2012 niet gemaaid. Door het aan­ge­pas­te beheer wor­den de ber­men geschik­ter voor die­ren en plan­ten omdat:
1- zij eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­stro­ken vor­men voor plan­ten en die­ren;
2- zij ande­re soor­ten begroei­ing krij­gen (bij­voor­beeld bloei­end flui­ten­kruid en boter­bloem). Het is nog niet dui­de­lijk in hoe­ver­re de soor­ten­rijk­dom zal toe­ne­men; dit wordt pas na een aan­tal jaren zicht­baar;
3- er meer schuil­ge­le­gen­heid voor klei­ne zoog­die­ren ont­staat;
4- de bio­di­ver­si­teit wordt bevor­derd. Bepaal­de insec­ten en vlin­ders kun­nen over­win­te­ren in de over­blij­ven­de vege­ta­tie.
 
Wegen bui­ten bebouw­de kom
Bui­ten de bebouw­de kom onder­scheidt de gemeen­te vier cate­go­rie­ën wegen wel­ke gere­la­teerd zijn aan een maai­re­gime: Voor­lo­pig wordt per weg­ty­pe het vol­gen­de maai­re­gime aan­ge­hou­den:
a. Eco­lo­gisch beheer­de wegen
Hier wor­den de ber­men 1 keer per jaar wor­den gemaaid, waar­na het maai­sel ver­wij­derd wordt. Hier­door ver­schraalt de bodem met als gevolg dat er meer plan­ten­soor­ten kun­nen ont­wik­ke­len. Hier­door voe­len dier­soor­ten (denk daar­bij aan insec­ten en vlin­ders) zich pret­tig in de ber­men.
b. Door­gaan­de wegen in het bui­ten­ge­bied
Langs de door­gaan­de (hoofd)wegen, wegen waar veel hui­zen staan en wegen die veel split­sin­gen en krui­sin­gen heb­ben, wordt 1 keer per 2 jaar gemaaid. Vorig jaar zijn deze ber­men voor het laatst gemaaid. Bij obsta­kels (berm­paal­tjes e.d.) wordt waar nodig twee keer per jaar gemaaid.
c. Ove­ri­ge wegen in het bui­ten­ge­bied
Alle ove­ri­ge wegen wor­den 1 keer per 4 jaar wor­den gemaaid.
Om gevaar­lij­ke situ­a­ties rond­om krui­sin­gen en berm­paal­tjes te voor­ko­men wordt op deze loca­ties wan­neer nodig gemaaid.
d. Onver­har­de wegen
Zoals ook nu al het geval is, wor­den de ber­men van onver­har­de wegen niet gemaaid.
Vol­gend jaar eva­lu­eert de gemeen­te deze proef en wordt het beleid betref­fen­de het maai­en van ber­men voor 2013 bepaald.
Bron:
Gemeen­te Deur­ne