Nieu­we bomen voor het Bent­woud

Het Nati­o­naal Bos­sen­fonds plant op 24 novem­ber 12.000 bomen in het Bent­woud. Staats­bos­be­heer is eige­naar van het natuur­ge­bied aan de rand van Zoe­ter­meer en is erg blij met deze dona­tie van bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren. Een teken dat Neder­land zich betrok­ken voelt bij de ont­wik­ke­ling van meer groen. De done­ren­de orga­ni­sa­ties komen met hun per­so­neels­le­den hun […]

Jon­ge­ren ont­wer­pen Avat­ar­bos in Bent­woud

Zwerf­pa­den, droom­plek­ken, eet­ba­re gewas­sen, land­schaps­kunst en levend meu­bi­lair moe­ten vol­gens jon­ge­ren in het ont­werp voor het Avat­ar­bos wor­den ver­werkt. De Beek­se stich­ting wAar­de die de inde­ling van het bos in het Bent­woud bij Zoe­ter­meer voor reke­ning neemt, voer­de gesprek­ken met hon­der­den jon­ge­ren tus­sen 12 en 24 jaar. Het Avat­ar­bos wordt enke­le hec­ta­ren groot. Op dit […]

Kin­der­Bo­men­Bos in het Bent­woud geo­pend

Op 17 okto­ber is bij Zoetermeer/Rijnwoude het Nati­o­naal Kin­der­Bo­men­Bos geo­pend. Dit bos is aan­ge­bo­den aan Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag ter ere van haar 50-jarig Jubi­le­um in 2007. Het bos is uniek in de wereld, want het is het eer­ste Bos waar op één loca­tie, op naam gestel­de, Geboor­te­bo­men en Levens­bo­men voor kin­de­ren gaan groei­en. Staats­bos­be­heer, Dienst […]