Nieu­we bomen voor het Bent­woud

Het Nati­o­naal Bos­sen­fonds plant op 24 novem­ber 12.000 bomen in het Bent­woud. Staats­bos­be­heer is eige­naar van het natuur­ge­bied aan de rand van Zoe­ter­meer en is erg blij met deze dona­tie van bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren. Een teken dat Neder­land zich betrok­ken voelt bij de ont­wik­ke­ling van meer groen. De done­ren­de orga­ni­sa­ties komen met hun per­so­neels­le­den hun eigen bomen plan­ten.

Met deze nieu­we aan­plant zet het Nati­o­naal Bos­sen­fonds stap­pen naar een groen Bent­woud. In totaal heeft het fonds twin­tig hec­ta­re grond van Staats­bos­be­heer ter beschik­king. Het stre­ven is dit bin­nen vijf jaar vol te plan­ten. Het Bent­woud moet zo uit­groei­en tot een natuur- en recre­a­tie­ge­bied van 900 hec­ta­re. Met bos en open ruim­ten, die wor­den open­ge­hou­den door gra­zers. Bezoe­kers kun­nen er wan­de­len, vis­sen en pick­nic­ken.

Omwo­nen­den
De ont­wik­ke­ling van het Bent­woud gaat in over­leg met omwo­nen­den. Zij zijn ver­te­gen­woor­digd in de gebrui­kers­groep en wer­ken actief mee aan het ont­staan van een waar­de­vol natuur- en recre­a­tie­ge­bied voor de Rand­stad.

Bos­sen­fonds
Het Nati­o­naal Bos­sen­fonds is een ini­ti­a­tief van Staats­bos­be­heer, Nati­o­na­le Boom­feest­dag en Trees for All. Het fonds rea­li­seert bos in Neder­land, met behulp van bij­dra­gen van bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren. Sinds de oprich­ting in 2011 zijn er al zo’n 25.000 bomen gedo­neerd. Het eer­ste deel staat in Nieuw Ven­nep, het twee­de deel in het Bent­woud. De 12.000 bomen wor­den geplant dank­zij bij­dra­gen van onder ande­re de bedrij­ven SC John­son, Joulz en Ste­din, en de klan­ten van Vliegtickets.nl. Ook wor­den er bomen geplant, die via de web­si­te van Nati­o­naal Bos­sen­fonds zijn gedo­neerd.